Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan
Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 08:34

Xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn gắn với quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương trước hết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Bác nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam

Xem tiếp...
 
Quan niệm về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 14:20

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hóa được hiểu theo cả ba nghĩa rộng, hẹprất hẹp.

Theo nghĩa rộng, văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra với phương thức sử dụng chúng, nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, đồng thời đó cũng là mục đích của cuộc sống loài người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sỹ biểu diễn văn nghệ truyền thống dân tộc - Ảnh: TƯ LIỆU

Xem tiếp...
 
Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 15:46

Nội dung công tác xây dựng Đảng theo  Hồ Chí Minh gồm:

1. Xây dựng Đảng về tư tưởng: Phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận. Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng thời, Đảng phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo.

Xem tiếp...
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 15:30

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cần căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi nước để xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Tùy hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau. Có nước đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội (Cộng sản)… Có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội (cộng sản)…” 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng,  Chiến sỹ thi đua lần thứ 4 tại Hà Nội tháng 1/1967 - Ảnh: TƯ LIỆU

Xem tiếp...
 
Bài học về lòng tin dân, kính trọng dân
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 14:28

Năm 1969, khi đi xa, Bác để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Nghe Di chúc, ai cũng khóc, cũng thương tiếc và mong muốn làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi những điều Bác căn dặn (mà trước mắt lúc ấy là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…).

Sức mạnh niềm tin vào Di chúc Bác Hồ đã thúc dục hàng vạn đảng viên, chiến sĩ, đồng bào sẵn sàng hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc - Ảnh: Tư liệu

Xem tiếp...
 
Xây dựng Đảng về đạo đức Một nội dung mới, quan trọng và cấp thiết
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 09:17

Trong quá trình vận động và lãnh đạo cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm vấn đề xây dựng tư cách, đạo đức của người cách mạng, của cán bộ, đảng viên. Nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng bao gồm cả xây dựng đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” ở chiến khu Việt Bắc - Ảnh: TTXVN

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 25
Designed by TLO