Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra
Mẫu báo cáo công tác Tổ chức-Chính sách năm 2018
Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 10:45

Vui lòng tải file đính kèm

 

 
MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:36

(Mẫu: QĐ kiện toàn BCĐ)

UỶ BAN NHÂN DÂN

  PHƯỜNG…………….

 

 
 
 

Số:        /QĐ-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

           Phường……….  , ngày        tháng         năm 2017

 

(Mẫu)

MẪU QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động thành lập

Câu lạc bộ Cựu quân nhânphường ………….

Xem tiếp...
 
HƯỚNG DẪN CỦA TW HỘI VỀ Công tác vận động, tập hợp Cựu quân nhân ở cơ sở
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:30

HỘI CỰU CHẾN BINH VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG

                               

Số: 45 /HD-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, Ngày 10  tháng 3 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Công tác vận động, tập hợp Cựu quân nhân ở cơ sở

Xem tiếp...
 
MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân Và công nhận Ban Chủ nhiệm khu phố …, phường …
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:28

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN……

  PHƯỜNG ……………….

 

         Số:         QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

               . ..… ngày … tháng … năm 2017

(Mẫu)

MẪU QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân

Và công nhận Ban Chủ nhiệm khu phố …, phường …

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Xem tiếp...
 
MẪU QUY ƯỚC Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:24

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….… ngày … tháng … năm 2017.

      ( Mẫu )

MẪU QUY ƯỚC

Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân

Tổ đân phố……, khu phố ……,phường ………..

Xem tiếp...
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ, BAN LIÊN LẠC CỰU QUÂN NHÂN CƠ SỞ
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:17

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  Số: 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN

HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ, BAN LIÊN LẠC CỰU QUÂN NHÂN CƠ SỞ

Xem tiếp...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 7
Designed by TLO