Trang chủ Văn Phòng NGHỊ QUYẾT (Trích) Đại hội đại biểu Hội CCB TP.Hồ Chí Minh lần thứ V (Nhiệm kỳ 2012 – 2017)

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

NGHỊ QUYẾT (Trích) Đại hội đại biểu Hội CCB TP.Hồ Chí Minh lần thứ V (Nhiệm kỳ 2012 – 2017)
Thứ ba, 02 Tháng 9 2014 02:26

NGHỊ QUYẾT (Trích) Đại hội đại biểu Hội CCB TP.Hồ Chí Minh lần thứ V (Nhiệm kỳ 2012 – 2017)

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Đại hội đại biểu Hội CCB TP.Hồ Chí Minh lần thứ V nhiệm kỳ (2012 – 2017) được tiến hành với tinh thần: Phát huy bản chất truyền thống  “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Đại hội đại biểu Hội CCB TP.HCM lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017. Quyết nghị  Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 – 2017).
A. Phương hướng chung:
Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng kiên trung, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng của CCB, giúp nhau làm kinh tế, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu hợp pháp. Coi trọng tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng Hội luôn trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. Chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Lấy việc thực hiên thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ V làm mục tiêu phấn đấu; lấy học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh làm động lực trong xây dựng và hoạt động Hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
B. Những chỉ tiêu cụ thể:
- Về chính trị: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong hành động.
- Phát triển từ 90 đến 95% số CCB đủ tiêu chuẩn vào Hội.
- Số hội viên tham gia sinh hoạt chi hội đạt 70% trở lên.
- 100% cán bộ Hội cơ sở, quận, huyện được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội theo phân cấp.
- Hàng năm có từ 90% trở lên số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh loại A, 95% trở lên hội viên đạt “CCB gương mẫu” và 90% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”, không có hội viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
- 100% phường, xã, thị trấn có CLB CQN và duy trì hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.
- Phấn đấu đến cuối năm 2013 toàn Hội hết hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu vượt chuẩn cận nghèo (từ 12 đến 16 triệu đồng/người/năm) một cách bền vững, chống tái nghèo và tăng hộ khá theo tiêu chí mới của thành phố, phấn đấu 100% hội viên có nhà ở ổn định.
- Quản lý và chỉ đạo các Ban LLTT hoạt động hiệu quả, thiết thực; động viên các thành viên tích cực tham gia các mặt công tác ở địa phương.
C. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
1. Tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, chú trọng xây dựng và củng cố niềm tin trong hội viên và nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Hội.
Coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt việc học tập chính trị, thông tin thời sự ở các cấp Hội đến hội viên; kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng. động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp. Trước mắt phấn đấu có từ 40% trở lên số hội viên tham gia công tác Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), làm tốt ở cấp mình và góp phần xây dựng Đảng bộ các cấp ở thành phố. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và các tiêu cực khác theo đúng Đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước.
2. Tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững. Động viên CCB tạo thành phong trào có chương trình đột phá giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương.
3. Chủ động phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của thành phố, của từng địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.
4. Tập trung xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa, đổi mới suy nghĩ, phong cách làm việc. Đảm bảo cho cán bộ, hội viên CCB luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tuyệt đối tin tưởng vào Đường lối, Chính sách và sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Nói đi đôi với làm - đúng vai trò vị trị của CCB. Xây dựng cơ quan và gia đình văn hóa, lấy nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh làm động lực trong xây dựng và hoạt động Hội.
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tích cực bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; động viên, khen thưởng kịp thời, tạo đòn bẩy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội.
6. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định của Điều lệ Hội, hướng dẫn của Ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam và Ban Kiểm tra Thành ủy.
7. Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, của Trung ương Hội, sẽ bổ sung vào văn kiện và chương trình hành động của Hội CCB thành phố trong thời gian tới.
Đại hội Hội CCB TP.HCM lần V nhiệm kỳ 2012 – 2017 kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, phát huy trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CCB TP.HCM
I. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 – 2017).
A. Phương hướng chung:
Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng kiên trung – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng của CCB, giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia giáo dục truyền thống, lý tượng cách mạng cho thanh thiếu niên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng hội luôn trong sạch – vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa; chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, lấy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX và nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần V, làm mục tiêu phấn đấu, lấy học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh làm động lực trong xây dựng và hoạt động các cấp hội, hội viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thành phố trong thời kỳ mới.
B. Những chỉ tiêu cụ thể:
- Về chính trị: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong hành động.
- Phát triển từ 90 đến 95% số CCB đủ tiêu chuẩn vào Hội.
- Số hội viên tham gia sinh hoạt chi hội đạt 70% trở lên.
- 100% cán bộ Hội cơ sở, quận, huyện được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội theo phân cấp.
- Hàng năm có từ 90% trở lên số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh loại A, 95% trở lên hội viên đạt “CCB gương mẫu” và 90% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”, không có hội viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
- 100% phường, xã, thị trấn có CLB CQN và duy trì hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.
- Phấn đấu đến cuối năm 2013 toàn Hội hết hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu vượt chuẩn cận nghèo (từ 12 đến 16 triệu đồng/người/năm) một cách bền vững, chống tái nghèo và tăng hộ khá theo tiêu chí mới của thành phố, phấn đấu 100% hội viên có nhà ở ổn định.
- Quản lý và chỉ đạo các Ban LLTT hoạt động hiệu quả, thiết thực; động viên các thành viên tích cực tham gia các mặt công tác ở địa phương.
II. BỐN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Chương trình xây dựng củng cố niềm tin trong hội viên và nhân dân.
- Thường xuyên cập nhật thông tin (nhất là thông tin chính thống), coi trọng nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn dân cư, tổng hợp phản ảnh cho lãnh đạo kịp thời.
- Từng cấp Hội lập tổ tự quản thông tin (bao gồm các đ/c vững vàng + có trình độ, được tín nhiệm) dưới sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo, để phân tích, tuyên truyền trong hội viên và nhân dân.
- Phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện những việc làm được, chưa được của cá nhân, tổ chức trong hệ thống công quyền; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
- Phát hiện, vạch trần, đấu tranh những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời đấu tranh mọi hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, rỉ tai, làm quà hoặc phát ngôn bừa bãi làm ảnh hưởng sự lãnh đạo của Đảng.
2. Chương trình khai thác tiềm năng, tận dụng các ưu đãi của Nhà nước đối với CCB, đột phá làm kinh tế – chăm lo đời sống, góp phần phát triển thành phố.
- Rà soát nắm lại tiếm năng của CCB, CQN trên địa bàn, vận động, tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân CCB làm nồng cốt hình thành CLB doanh nhân CCB thành phố để hỗ trợ giúp nhau trong hoạt động kinh tế, trong xóa nghèo, thực hiện an sinh xã hội, dưới sự lãnh đạo của Hội CCB cùng cấp.
- Lãnh đạo CCB các cấp nắm vững nghị định của Chính phủ, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, làm tham mưu cho lãnh đạo địa phương thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng giao đất, giao rừng, mặt nước và tham gia các dự án kinh tế theo điềm 2 điều 5 Nghị định 150/NĐ.CP của Chính phủ.
- Tiếp tục khảo sát, điều tra, đối thoại với CCB nghèo, có phương án xóa nghèo bền vững, đồng thời làm tốt công tác vay vốn Ngân hàng CSXH.
- Gắn kết với các phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo, giải quyết việc làm của thành phố.
- Từng bước mở rộng đối ngoại hợp tác kinh tế với Hội CCB Lào, Campuchia.
3. Chương trình vì thế hệ mai sau:
- Phối hợp các ngành chức năng thực hiện chính sách hậu phương quân đội, để con em tự hào và nối bước cha anh trong sự nghiệp mới.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản, các cơ quan chức năng, tạo nơi giao lưu, nghe nhìn nhằm giáo dục truyền thống, định hướng nhận thức cho thanh niên.
- Rút kinh nghiệm sự phối hợp giữa CCB với Đoàn Thanh niên để có nội dung, hình thức phối hợp hoạt động, giao lưu đạt hiệu quả. Nêu cao vai trò làm gương của lãnh đạo, của CCB, làm tốt việc chăm lo giúp đỡ CQN là động lực kêu gọi thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chương trình xây dựng cơ quan Hội các cấp trong sạch vững mạnh cả về chính trị – tư tưởng, tổ chức, nâng cao đời sống:
- Từng bước tin học hóa trong quản lý điều hành của các cấp Hội.
- Xây dựng phong cách thân thiện, lịch sự khi giao tiếp với mọi người.
- Kiên quyết, thẳng thắn đấu tranh với sai trái.
- Đoàn kết tương trợ cùng chung lo xây dựng và hoạt động Hội.
- Kịp thời chấn chỉnh những nhận thức sai, phát biểu thiếu xây dựng và thay thế những cán bộ, nhân viên không đủ phẩm chất năng lực, thiếu trách nhiệm trong xây dựng và hoạt động Hội.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
- Xây dựng hoàn chỉnh quy chế làm việc của BCH Hội các cấp, sau đại hội, coi trọng bồi dưỡng, tập huấn, nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
- Hướng mạnh về cơ sở, phát huy dân chủ tập thể, chủ động, sáng tạo trong xây dựng, hoạt động của Hội sát thực, hiệu quả.
- Các cấp Hội cụ thể hóa các nghị quyết liên tịch đã ký với các sở, ngành, đoàn thể, chú trọng chất lượng, thực hiện phong trào có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ.
- Định kỳ và hàng năm, các cấp hội làm tốt việc sơ, tổng kết, đánh giá mạnh yếu, rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, biện pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt kết quả cao.
- Đổi mới tư duy, phong cách, tác phong công tác hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, giảm bớt công văn giấy tờ, tăng cường trao đổi, tạo sự hiểu biết, phối hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
- Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” làm đòn bẩy thúc đầy toàn hội phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
 
 
Designed by TLO