Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Hội CCB TP.HCM: Trên 13 ngàn ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Dân sự (sửa đổi)

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Hội CCB TP.HCM: Trên 13 ngàn ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Dân sự (sửa đổi)
Thứ hai, 20 Tháng 4 2015 14:52

Tính đến cuối tháng 3, đã có trên 13 nghìn ý kiến của các cấp hội và hội viên CCB TP.HCM  đóng góp vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Trong đó có trên 1.500 ý kiến “đúng hướng” khi biểu thị rõ sự đồng tình, không đồng tình, những vướng mắc và những đề xuất bổ sung vào “khoảng trống” tại các điều luật vừa được thể hiện trong Dự thảo bổ sung, sửa đổi.

Theo đồng chí Nguyễn Cảnh Miều, Trưởng ban Tuyên giáo Thành hội, đây là một trong những nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015. Vì thế, các cấp hội đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 54 ngày 15/2 của Thường trực Thành hội về triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật dân sự (BLDS) sửa đổi. Từ các ý kiến của các cá nhân CCB và các cấp hội cho thấy việc đóng góp ý kiến của các CCB, các tổ chức hội là hết sức trách nhiệm. Trên 13 nghìn ý kiến (đã được sàng lọc) đều tập trung vào 10 nhóm vấn đề: “Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; hình thức sở hữu; thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; lãi suất trong hợp đồng vay tài sản và vấn đề thời hiệu”.

Đồng thời các ý kiến đều đưa ra nhận định: Dự thảo Bộ luật dân sự đã được chuẩn bị công phu, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); cụ thể hóa các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực của đời sống dân sự trong Hiến pháp 2013.

Dự thảo cũng đã cơ bản đảm bảo sự kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật dân sự còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, bảo vệ các giá trị văn hóa, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp của nước ta.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần trú trọng trong Dự thảo. Đó là:

Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; về hộ gia đình; tổ hợp tác; hình thức sở hữu; về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm về hình thức; người quản lý di sản; người thành niên và vấn đề thời hiệu.Trong nhóm các ý kiến này, phần đông đều tập trung về hình thức sở hữu, vì rằng trong điều kiện nền kinh tế đa thành phần. Việc sửa đổi, bổ sung Phần II của BLDS hiện hành phải đạt được các mục tiêu chủ yếu. Đó là: Hoàn thiện một cách cơ bản chế định quyền sở hữu với tư cách là một loại vật quyền trung tâm của hệ thống vật quyền ở nước ta, tạo điều kiện để mọi chủ sở hữu tài sản, bất cứ là dưới hình thức nào cũng có thể thực hiện một cách thuận lợi, đầy đủ các quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, đồng thời phải được đối xử một cách bình đẳng trước pháp luật.

HỮU VĨNH

 
Designed by TLO