Trang chủ Tư liệu - truyền thống Tư liệu chiến tranh KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2018): Thành quả và trách nhiệm

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2018): Thành quả và trách nhiệm
Thứ tư, 29 Tháng 8 2018 14:58

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Phát huy những thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, dân tộc Việt Nam tiếp tục giành được những thắng lợi vẻ vang trong tiến trình lịch sử. Đó là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và ngày nay là công cuộc đổi mới vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM giao lưu với Đoàn viên Thanh niên
Khối Dân-Chính-Đảng TP nhân kỷ niệm 70 năm  Ngày thành lập QĐND VN

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” mà còn góp phần cùng nhân dân thế giới đánh bại chủ nghĩa phát-xít, mang lại hòa bình cho nhân loại; là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc thuộc địa dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản đã giành được chính quyền về tay nhân dân.

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử của dân tộc và thế giới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Hội CCB và Đoàn Thanh niên Quận 5 về nguồn tại Côn Đảo

Cách mạng Tháng Tám đã để lại nhiều bài học lịch sử vô cùng quý giá cho cách mạng Việt Nam trong tiến trình phát triển. Đó là bài học về xác định con đường cách mạng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; xác định đúng đắn những nhiệm vụ trọng yếu trong các thời kỳ cách mạng; bài học về phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy ý chí tự lực tự cường của toàn dân tộc; về chủ động chuẩn bị lực lượng mọi mặt, về nghệ thuật chủ động thúc đẩy và chớp thời cơ, kiên quyết hành động khi thời cơ đến…

Phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám kết hợp với sức mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam tạo nên hợp lực to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập cho đất nước. Đặc biệt là hơn 30 năm đổi mới toàn diện, đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cần phải thực hiện như sau: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh nước ta hiện nay, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức được ý nghĩa của giá trị mà thành quả của Cách mạng Tháng Tám đem lại, đồng thời thấy trõ trách nhiệm của mình trong đóng góp vào sức mạnh tổng hợp toàn dân trong đấu tranh bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và nhân dân.

Hội CCB TP với gần 70 ngàn hội viên luôn thể hiện trách nhiệm của mình trong góp phần bảo vệ thành quả trên. Trước hết là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 và các Nghị quyết của Đảng. Đó còn là việc thực hiện các mục tiêu do Đại hội CCB TP Hồ Chí Minh lần thứ VI: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Qua đó giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, động viên các CCB nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác địa phương (hiện có trên 40%). Đồng thời, các cấp hội phải luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nhất là trong đoàn viên thanh niên, sinh viên và công nhân tại các khu công nghiệp. Bản thân mỗi hội viên CCB phải gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và các chủ trương ở cộng đồng dân cư, qua đó góp phần thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tại địa phương.

Với những việc làm cụ thể, hiệu quả, Hội CCB TP đã góp phần thiết thực trong xây dựng bảo vệ Đảng, chế độ, chính quyền và nhân dân. Đó cũng là bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám mà chúng ta đã bảo vệ vững chắc suốt hơn 70 năm qua. Thành quả đó chính là “Độc lập tự do”, là “Cơm no áo ấm” cho dân tộc Việt Nam, cho hôm nay và mai sau.

 

TRẦN THANH HUYỀN
Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB TP.HCM

 
Designed by TLO