Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Cần thực hiện và phát huy dân chủ XHCN tốt hơn

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Cần thực hiện và phát huy dân chủ XHCN tốt hơn
Thứ ba, 03 Tháng 7 2018 09:33

Trước sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước, nhất là trên các khía cạnh dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc thì vấn đề phát huy dân chủ XHCN hiện nay vừa là mục tiêu cấp bách trước mắt, vừa là định hướng có tính chiến lược lâu dài của đất nước ta hiện nay.

Bác Hồ đến thăm trại điều dưỡng thương binh Hà Nội

Từ khi nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa VI) về : “Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay”, chúng ta tích lũy được những bài học kinh nghiệm quý báu để làm tốt hơn việc phát huy dân chủ XHCN trong tình hình hiện nay. Vấn đề “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” bây giờ không chỉ là khẩu hiệu nằm lòng, mà nó đã trở thành mệnh lệnh của trái tim; nhiệm vụ phòng, chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Tất cả điều đó vừa là yêu cầu, vừa là sản phẩm chính trị thấu tình đạt lý khi biết lắng nghe, biết thấu hiểu ý nguyện của nhân dân, là sự tỏ rõ quan điểm nhất quán luôn hướng về nhân dân của lãnh đạo các cấp, là đáp ứng kịp thời đòi hỏi của nhân dân về nâng cao trình độ, phẩm chất toàn diện cho đội ngũ công bộc của hệ thống chính trị trong thời kỳ mới.

Sinh thời khi nói về dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi công việc luôn đặt yêu cầu mở rộng dân chủ. Người nói : “Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta” (1).

Giữ gìn và phát huy dân chủ XHCN phải luôn là vấn đề có tính thời sự cần phải được các cấp, các ngành đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phải cụ thể hóa vấn đề dân chủ XHCN thành những quy định, quy chế với những chủ trương, giải pháp thực hiện mang tính khả thi, đồng thời cũng chú ý có các biện pháp ngăn chặn các biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ quá trớn...

Hẳn chúng ta còn nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói “cả vú lấp miệng em”, ngăn cản quần chúng phê bình. Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ…” (2).

Mai Mộng Tưởng

Nguyên Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

--------------------------------- 

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 2002, tập 7, trang 234-235

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 1996, tập 7, trang 269

 
Designed by TLO