Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Phải thực hiện “tự phê bình và phê bình” thật sự hiệu quả

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Phải thực hiện “tự phê bình và phê bình” thật sự hiệu quả
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 11:14

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta. Việc này phải thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong mọi sinh hoạt. Nhưng bên cạnh những kết quả tốt đẹp của tự phê bình và phê bình, lâu nay vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế và chậm được khắc phục. Vì vậy thiết tưởng chúng ta nên trao đổi thấu đáo hơn nữa, việc không bao giờ thừa.

Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, Vĩnh Phúc ngày 30/3/1958 - Ảnh: T.L

Trong tự phê bình và phê bình thì tự phê bình được đặt lên trước và được nhấn mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động được đúng đắn. Những người cách mạng càng phải kiên quyết thực hành tự phê bình. Không thực hành tự phê bình, thì không xứng đáng là người cách mạng”. (1) Người còn yêu cầu: Tự phê bình phải thường xuyên; tự phê bình phải thật thà; phải kiên quyết sửa chữa và coi đó là một cuộc đấu tranh để đánh thắng khuyết điểm của mình, cải tạo được mình; phải dẹp bỏ thói “tự ái dại dột” như có bệnh mà giấu bệnh. Tại Hội nghị cán bộ cáo cấp của Đảng và Nhà nước ngày 24/7/1962, người huấn thị: “Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình” (2).

Quá trình hoạt động, Đảng ta đã có những lần phạm sai lầm như trong lãnh đạo cải cách ruộng đất, lãnh đạo kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng. Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm và công khai tự phê bình. Toàn quân, toàn dân rất hoan nghênh và muốn chung sức cùng Đảng sửa sai.

Phê bình cũng rất quan trọng, ai cũng dễ nhận biết, bởi trong hoạt động thực tiễn bất cứ cấp ủy, tổ chức, cá nhân nào cũng có những khuyết điểm mà tự mình không thấy được. Chủ tịch Hồ Chí Minh ví như người có vết nhọ ở trán tự mình không trông thấy, phải có người khác chỉ cho biết để rửa sạch, nếu không người đó cứ tưởng mình sạch sẽ. Người cũng ví khuyết điểm là một căn bệnh, phê bình khuyết điểm đồng chí là trị bệnh cứu người.

Đảng ta rất coi trọng tự phê bình và phê bình, tích cực lãnh đạo thực hiện tự phê bình và phê bình để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và đã đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng nhìn nhận: “Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn là khâu yếu trong sinh hoạt Đảng, chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở một số nơi bị buông lỏng trong thực hiện… Nội dung, hình thức tự phê bình và phê bình nhiều khi chưa đúng thực chất, thường vòng vo, né tránh, thậm chí ở một số nơi còn có sự nể nang hoặc “dĩ hòa vi quý”, làm cho uy tín, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút, vừa làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân, vừa làm sai lệch trong nhật xét, đánh giá cán bộ, dẫn đến những hệ lụy, sai phạm khác trong công tác cán bộ và trong xây dựng tổ chức đảng”.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, cần có nhiều biện pháp đồng bộ, trước tiên cần nâng cao nhận thức toàn Đảng về tự phê bình và phê bình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần tự phê bình và phê bình thiết tha như người ta cần không khí” (3). Các lãnh tụ tiền bối Marx, Ănghen, Lê nin cũng từng dạy tự phê bình và phê bình là một thứ vũ khí sắc bén nhất của cách mạng. Từng tổ chức đảng và đảng viên cộng sản phải biết cách sử dụng vũ khí sắc bén ấy một cách có hiệu quả nhất. Vì vậy các cấp ủy cần tăng cường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về tự phê bình và phê bình cho đảng viên và kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện. Thực hành dân chủ rộng rãi, tránh hình thức, khuyến khích phê bình từ dưới lên song song với phê bình cùng cấp. Vai trò gương mẫu của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cũng như trong tự phê bình và phê bình có tác dụng rất lớn đối với đảng viên và quần chúng, cần hết sức coi trọng.

Đảng đã có quy định về việc tự phê bình và phê bình phải gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, và ra quyết định động viên, khuyến khích nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền. Đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta làm tốt hơn nữa việc tự phê bình và phê bình, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kể cả một số khuyết điểm lâu nay thấy rõ mà không dễ sửa hoặc buông lỏng. Tự phê bình và phê bình tốt nhất định góp phần tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 trương nguyên tuệ

Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, Vĩnh Phúc ngày 30/3/1958 - Ảnh: T.L

 

-------------------------- 

 

(1), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2011, t7, tr81, tr114

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Sđd. T13, tr421.

 
Designed by TLO