Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Vai trò của người đứng đầu

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Vai trò của người đứng đầu
Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 09:36

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tầm quan trọng về vai trò của đội ngũ cán bộ, xem “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng muốn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, cần phải thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách đó thể hiện qua những hành động, chuẩn mực, dân chủ, khoa học trong làm việc, trong giao tiếp, trong đối nhân, xử thế, trong giải quyết công việc hàng ngày của mỗi người.

Từ nhiều năm qua, Đảng ta đã chỉ đạo tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể. Trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu của các ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương. Trong công tác và sinh hoạt, chúng ta thường nhắc câu: “Cán bộ nào, phong trào ấy”, hàm ý người cán bộ đứng đầu nếu gương mẫu, giỏi giang, đi đầu trong mọi công việc, trong các phong trào thì chắc chắn công việc sẽ tốt, phong trào phát triển. Hoặc câu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nói lên tầm quan trọng về sự nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu thanh liêm và chính trực thì chắc chắn các hiện tượng tiêu cực sẽ rất khó xảy ra trong nội bộ cơ quan và nếu có xảy ra sẽ bị xử lý triệt để, nghiêm minh. Người đứng đầu có đạo đức, lối sống lành mạnh, thường xuyên quan tâm, chăm lo và xây dựng môi trường làm việc tốt của cơ quan, đơn vị thì những biểu hiện, hiện tượng suy thoái sẽ không có cơ hội phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi liền với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ và động viên, khuyến khích kịp thời, đúng người, đúng việc chắc chắn sẽ tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, địa phương, đơn vị. Tập thể cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao chắc chắn sẽ tạo được phong trào thi đua hào hứng, rộng khắp.

NGUYỄN NGỌC CƠ

 
Designed by TLO