Trang chủ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB TP. HỒ CHÍ MINH: Xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ và nhân dân là mục tiêu hàng đầu
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 09:24

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
Chủ tịch Hội CCB TP.HCM

Văn kiện Đại hội CCB TP Hồ Chí Minh và Đại hội CCB VN lần thứ VI đã nêu đầy đủ và cụ thể nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu cho cả nhiệm kỳ 2017-2022, mà trước mắt tập trung cho năm 2018, năm đầu của nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, tháng 12/2017, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã họp và ra Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB VN và ĐH Hội CCB TP, trong đó xác định mục tiêu I trong phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Đó là: “Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương

Mục tiêu quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa sống còn đối với Đảng,  Nhà nước, chế độ đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm qua bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CCB VN ngày 14/12/2017.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương giao lưu với Đoàn Thanh niên Quận 4 chủ đề “Đóa hoa dâng lên Bác” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh (2/9/2016

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hội CCB là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ trong giai đoạn hiện nay chính là bảo vệ những thành quả cách mạng, những quyền lợi thiết thân mà biết bao thế hệ CCB cùng cả dân tộc phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương suốt cả một quá trình mới giành được”.

Quán triệt tinh thần đó, hội nghị Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội CCB TP HCM tháng 12/2017 đề ra nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” để các cấp Hội chủ động triển khai nhiệm vụ công tác Hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Kèm theo đó là việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu phải thật hiệu quả để các cấp hội, hội viên hiểu thật đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã được nêu trong Bài phát biểu tại Đại hội CCB VN lần thứ VI.

Những nội dung trọng tâm đã được triển khai trong hội nghị BCH Hội CCB TP. HCM tại kỳ họp vừa qua là:

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện và thực hiện 4 chương trình đột phá, trong đó trọng tâm là xây dựng và củng cố niềm tin trong hội viên và trong nhân dân đối với Đảng và với Hội. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp với từng tổ chức Hội, cụ thể là: 100% hội viên luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, mọi cuộc vận động tại đia phương; Không có hội viên CCB suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Cụ thể là CCB phải góp ý xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn xứng đáng là người lãnh đạo phục vụ nhân dân, là lãnh đạo của dân tộc; Phải đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch; Phải hết sức bình tĩnh, khách khách quan, khoa học, góp phần xây dựng Đảng trên tinh thần bản lĩnh, trí tuệ của người CCB.

Các cấp Hội tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết, các văn kiện Đại hội CCB TP HCM, Đại hội CCB VN lần thứ VI, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và lồng ghép việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 4, 5, 6 Khóa XII; Động viên các CCB tham gia tích cực và có hiệu quả các chức danh tại địa phương, nhất là tham gia lực lượng nòng cốt chính trị, cấp ủy chi bộ, hệ thống đoàn thể tại khu phố, thôn ấp … Các cấp Hội cần làm tốt nhiệm vụ tham gia có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, nhất là góp phần thực hiện các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND xây dựng cơ chế đặc thù tại TP. HCM theo Nghị quyết 54 của Quốc hội khóa XIV.

Tóm lại, Nghị quyết Đại hội CCB TP HCM, Nghị quyết Đại hội CCB VN lần thứ VI là cơ sở để các cấp Hội toàn thành phố xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho cả nhiệm kỳ 2017-2022, mà trước mắt là thực hiện tốt công tác Hội và phong trào thi đua trong năm 2018. Trên tinh thần đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội CCB TP HCM, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội CCB VN lần thứ VI. Đây là những yếu tố thuận lợi để gần 70 nghìn hội viên CCB TP trong năm 2018 quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác Hội, nhất là hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu thi đua của phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, trong đó mục tiêu: “Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

 
Designed by TLO