Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp “CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÁ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968” – NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

“CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÁ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968” – NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ
Chủ nhật, 31 Tháng 12 2017 20:17

Qua hơn 10 bản tham luận và ý kiến phát biểu trong cuộc hội thảo cấp quốc gia về “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, và sau đó đọc một số bản tham luận in trong kỷ yếu hội thảo, người đọc thấy rất rõ “bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” của cuộc Tổng tiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời rất thống nhất với yêu cầu cần phải vận dụng những bài học của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Các nhà báo phỏng vấn cựu chiến binh - nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cuộc hội thảo kỷ niệm “50 năm cuộc tổng tấn công…” có sự kế thừa công tác nghiên cứu, tổng kết trong các dịp kỷ niệm trước đó (30 năm 40 năm…). Trên cở sở đã đạt được, hội thảo lần này có sự phát triển, tập hợp lại trên 3 phương diện:  

Một là, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một phát kiến sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần chủ động, quyết đoán trong chỉ đạo chiến tranh nhân dân.

Hai là, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần hy sinh cao cả, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Ba là, thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy có ý nghĩa quyết định, để lại những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cần được vận dụng, phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay.

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là minh chứng hùng hồn khẳng định ý chí và sức mạnh to lớn của quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào” giành độc lập, tự do thống nhất đất nước. Đánh giá về sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và sức mạnh của toàn dân đoàn kết quyết chiến, quyết thắng” giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước, Tổ quốc.

Tin, ảnh: Ánh Xuân

 
Designed by TLO