Trang chủ An ninh - Quốc phòng An ninh-Quốc phòng Hiện đại hóa Quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Hiện đại hóa Quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 11:18

Từ sự phát triển nhận thức, tổng kết lý luận và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta tiếp tục khẳng định chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức đảm nhiệm vai trò nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Trung đoàn Không quân 910

Hai nhân tố cơ bản cần phải giải quyết để xây dựng quân đội hiện đại, tạo nên sức mạnh quốc phòng của một quốc gia là con người và vũ khí trang bị (VKTB), trong đó con người là yếu tố quyết định, VKTB là yếu tố rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc”.

Lực lượng Hải quân Việt Nam ngày càng chính quy, hiện đại

Quan điểm xây dựng QĐND hiện đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là “người trước, súng sau”. Hiện đại hóa (HĐH) quân đội không đơn thuần chỉ là hiện đại VKTB mà còn phải thông qua giáo dục, huấn luyện để giải quyết mối quan hệ con người và VKTB, trong đó con người giữ vai trò quyết định. Một quân đội dù VKTB có hiện đại đến đâu chăng nữa nhưng nếu thiếu những con người vững vàng về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý chí cách mạng; hiện đại về tri thức,... thì cũng trở thành vô nghĩa. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, Việt Nam luôn đặt lên hàng đầu việc xây dựng con người. QĐND Việt Nam thường xuyên được giáo dục, huấn luyện, xây dựng vững mạnh toàn diện, thực sự xứng đáng là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Những năm tới, chúng ta tập trung xây dựng, giáo dục và rèn luyện cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam thực sự có bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, có trình độ KHKT và nghệ thuật quân sự cao. Thực tiễn đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đặc biệt các cơ quan, đơn vị cần dành sự quan tâm xứng đáng cho việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, có tri thức và sức khỏe, đủ khả năng làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT mới; thành thạo kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và chuyên ngành, đáp ứng kịp thời sự phát triển của tình hình mới. Công tác giáo dục-đào tạo, huấn luyện phải toàn diện; giáo dục-đào tạo phải gắn với huấn luyện, chiến đấu... Trước hết, phải tập trung nâng cao nhận thức cho các đối tượng về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; niềm tin vào VKTBKT và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng với yếu tố con người, một quân đội hiện đại, nhất thiết phải có VKTBKT hiện đại. Theo quan điểm của Đảng ta, xây dựng quân đội từng bước hiện đại nhưng không nôn nóng, phải dần dần, từng bước; hiện đại hóa quân đội phải trên tinh thần phát huy tự lực, tự cường, đặc biệt không thể thoát ly điều kiện của đất nước, không thể vượt quá khả năng phát triển của nền kinh tế. Thông qua hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, chúng ta phải biết tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và vận dụng sáng tạo thành tựu KH-KT quân sự trên thế giới để phát triển công nghiệp quốc phòng. Đi đôi với bổ sung vào biên chế những VKTB mới, phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng các loại VKTB, đạn theo tiêu chuẩn...

Căn cứ vào khả năng của nền kinh tế, những năm qua, Việt Nam đã từng bước mua sắm, sản xuất, cải tiến, bổ sung VKTBKT hiện đại cho quân đội. Các lực lượng Hải quân, Phòng không-Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật được xây dựng theo hướng tiến thẳng lên hiện đại. Nhưng trước mắt, Việt Nam tập trung đầu tư nguồn lực để xây dựng Hải quân, Không quân và một số lực lượng, đơn vị trọng điểm có các loại VKTB hiện đại, đủ khả năng sẵn sàng đối phó với các tình huống quốc phòng, quân sự đột xuất xảy ra. Cùng với mua sắm một số VKTB hiện đại, chúng ta còn coi trọng việc nâng cao chất lượng các loại VKTBKT hiện có, đảm bảo tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng mọi loại hình chiến tranh và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, việc HĐH quân đội cũng có nhiều vấn đề đặt ra. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trước đây, Việt Nam không chỉ nhận được sự ủng hộ to lớn về tinh thần mà còn được bạn bè quốc tế viện trợ, giúp đỡ số lượng lớn VKTB. Hiện nay, tình hình đã khác, muốn có VKTB chúng ta phải mua sắm. Những năm qua, tuy nền kinh tế có nhiều khởi sắc nhưng nhìn chung nước ta vẫn còn nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do đó việc  hiện đại hóa quân đội không thể vượt quá khả năng phát triển của kinh tế đất nước. Cùng với việc mua sắm, bổ sung cho quân đội các loại VKTB hiện đại, chúng ta cần phải có một nguồn tài chính đáng kể để chi cho việc đưa cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ra học tập, đào tạo ở nước ngoài. Để khai thác tính năng, tác dụng của các loại VKTB hiện đại, chúng ta phải giải quyết hàng loạt những vấn đề về công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư thay thế, trận địa, nhà xưởng, kho tàng v.v.

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam chủ trương tiếp tục từng bước HĐH quân đội. Một số hợp đồng mua sắm VKTB mới sẽ được triển khai. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế phát triển chưa mạnh, Việt Nam sẽ lựa chọn ưu tiên đầu tư mua sắm và tiến hành HĐH quân đội từng bước phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Dù còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng chúng ta quyết tâm thực hiện cho được chủ trương xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.        

                                                                                                                                                               Phùng Kim Lân

 
Designed by TLO