Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:36

(Mẫu: QĐ kiện toàn BCĐ)

UỶ BAN NHÂN DÂN

  PHƯỜNG…………….

 

 
 
 

Số:        /QĐ-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

           Phường……….  , ngày        tháng         năm 2017

 

(Mẫu)

MẪU QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động thành lập

Câu lạc bộ Cựu quân nhânphường ………….

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

          -Căn cứ Hướng dẫn số 45/HD-CCB, ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

         -Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT/BQP-CCBVN ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam về “Hướng dẫn vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở”;

         -Thực hiện Nghị quyết số :……… -NQ /ĐU, ngày … tháng … năm … của Đảng ủy phường về việc thành lập Ban Chỉ đạo vận động thành lập CLB CQN phường;

        -Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo vận động thành lập CLB-CQN phường tại tờ trình số  

 QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Nay kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường … gồm các đồng chí có tên sau:

1/ Đ/c ………………………., P.Bí thư TT Đảng ủy phường  – Trưởng ban

2/ Đ/c ………………………., CT Hội CCB phường – P.Trưởng ban TT

3/ Đ/c ………………………., P.CT UBND phường – P.Trưởng ban

4/ Đ/c ………………………., P.CT Hội CCB phường – Thành viên

5/ Đ/c ………………………., CHT BCH quân sự phường – Thành viên

6/ Đ/c ………………………., Bí thư Đoàn phường – Thành viên

7/ Các đ/c Bí thư chi bộ khu phố

          Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai, thực hiện việc phối hợp vận động, tập hợp CQN tham gia Câu lạc bộ trên địa bàn các khu phố theo Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT/BQP-CCBVN; tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường định hướng nội dung sinh hoạt và hướng dẫn các CLB hoạt động đúng theo quy ước hoạt động của CLB; thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động của CLB CQN.

        Điều 3. Văn phòng Ủy ban, các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-   Như điều 1

-   BDV/QU, CCB quận (báo cáo)

-   TT ĐU, TT UBND phường

CHỦ TỊCH

 

 
Designed by TLO