Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra HƯỚNG DẪN CỦA TW HỘI VỀ Công tác vận động, tập hợp Cựu quân nhân ở cơ sở

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HƯỚNG DẪN CỦA TW HỘI VỀ Công tác vận động, tập hợp Cựu quân nhân ở cơ sở
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:30

HỘI CỰU CHẾN BINH VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG

                               

Số: 45 /HD-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, Ngày 10  tháng 3 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Công tác vận động, tập hợp Cựu quân nhân ở cơ sở

 

          -Căn cứ Kết luận số 66-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X;

         -Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24 tháng 8 năm 2007 giữa Bộ Quốc phòng với Hội CCB Việt Nam;

         -Căn cứ Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Namhướng dẫn một số nội dung trong công tác vận động, tập hợp Cựu quân nhân như sau:

1.       Mục đích vận động, tập hợp Cựu quân nhân:

Vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt Câu lạc bộđể bồi dưỡng, giáo dục, động viên Cựu quân nhângiữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

2.       Đối tượng vận động:

Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự (kể cả các đồng chí là Cựu quân nhânđang giữ cương vị là lãnh đạo trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quân sự, các đoàn thể ở địa phương) có nguyện vọng và tự nguyện đều được tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ.

3.       Hình thức tổ chức:

Câu lạc bộCựu quân nhân tổ chức ở cơ sở theo địa bàn thôn, ấp, tổ dân phố và theo nguyên tắc tự nguyện. Không tổ chức thành hệ thống dọc.

a.       Đối với cấp xã, phường, thị trấn:

-            Thôn, ấp, tổ dân phố có tử 10 Cựu quân nhântrở lên thì thành lập Câu lạc bộ. Nơi có dưới 10 Cựu quân nhânthỉ tổ chức Câu lạc bộcấp xã, phường, thị trấn hoặc liên thôn, bản, ấp, tổ dân phố.

-            Từng Câu lạc bộbầu ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên, nơi ít Cựu quân nhân thì bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của chi hội Cựu chiến binh(5 năm hai lần).

-            Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu quân nhân cấp xã, phường, thị trấn hoặc liên thôn, ấp, tổ dân phố nên có một đồng chí trong Ban chấp hành Cựu chiến binh, mời đại diện Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và đoàn thanh niên tham gia.

-            Không tổ chức Câu lạc bộ Cựu quân nhân thuộc các xã, thị trấn của các huyện miền núi, hải đảo và địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (vì Cựu quân nhân ở các địa bàn này thuộc đối tượng kết nạp vào Hội Cựu chiến binh).

b.       Ở các doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty tư nhân ( gọi chung là doanh nghiệp). Nơi có tổ chức Đảng, nếu được sự đồng ý của cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp, có đủ 10 Cựu quân nhân trở lên thì thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và quản lý trực tiếp của lãnh đạo doanh nghiệp

4.       Thẩm quyền ra quyết định thành lập:

-            Hội Cựu chiến binh chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu đề xuất với Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn ra quyết định thành lập. Ở các doanh nghiệp, nơi có tổ chức Cựu chiến binh thì Hội Cựu chiến binh chủ trì làm tham mưu đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định, nơi chưa có tổ chức Cựu chiến binh thì tập thể Cựu quân nhân thống nhất báo cáo với cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định thành lập.

5.       Nguyên tắc hoạt động:

a.       Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng và sự quản lý của chính quyền cơ sở.

-            Câu lạc bộ tổ chức ở địa bàn thôn, ấp tổ dân phố, đặt dưới sự lãnh đạo và quản lý của cấp ủy và chính quyền cơ sở cùng cấp;

-            Câu lạc bộ ghép, Câu lạc bộtổ chức ở cấp phường, xã, thị trấn đặt dưới dự lãnh đạo và quản lý của cấp ủy và chính quyền phường, xã, thị trấn.

b.       Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

c.        Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính.

d.        Không được làm ảnh hưởng đến thực hiện  nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và tổ chức khác theo pháp luật quy định.

e.        Các câu lạc bộ phải có quy ước hoạt động do tập thể Cựu quân nhân thảo luận thông qua phù hợp với nguyên tắc hoạt động trên đây và phải được cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập thông qua.

6.       Nội dung và hình thức hoạt động:

a.       Nội dung hoạt động:

-            Động viên, giúp đỡ nhau giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của địa phương.

-            Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tich cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các phong trào ở địa phương.

-            Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gương mẫu xây dựng gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Câu lạc bộvới Hội Cựu chiến binh, tổ chức đoàn thanh niên ở địa phương, thăm di tích lịch sử, văn hóa, thăm chiến trường xưa, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể thao …

b.       Hình thức sinh hoạt:

-            Ban chủ nhiệm nên 3 tháng họp một lần, 6 tháng một lần hoặc nhân dịp các sự kiện của đất nước, quân đội, địa phương …, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộđể thông tin về thời sự, chính sách, tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến CQN, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế, xây dựng đời sống, bảo vệ sức khỏe và tham gia các hoạt động khác của địa phương. Báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ, xây dựng nội dung, chương trình hoạt động trong thời gian tới.

-            Hàng năm vào dịp cuối năm, tổ chức họp mặt Câu lạc bộthông báo tình hình hoạt động trong năm, mời đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh. MTTQ và đoàn thanh niên phường, xã, thị trấn dự họp với Câu lạc bộ, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ý kiến tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp hoạt động với Câu lạc bộvà đề xuất, kiến nghị với chính quyền tạo điều kiện cho Câu lạc bộhoạt động.

7.       Các mối quan hệ:

-            Quan hệ với cấp ủy (tổ chức đảng) trực tiếp là quan hệ giữa lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo; Câu lạc bộđịnh kỳ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của câp ủy (tổ chức đảng) cùng cấp.

-            Quan hệ với chính quyền cùng cấp là quan hệ giữa quản lý nhà nước ở địa phương với việc chấp hành của Câu lạc bộCQN, chính quyền giúp đỡ và tạo điều kiện để Câu lạc bộhoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích.

-            Quan hệ với Hội Cựu chiến binh là quan hệ phối hợp để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội CCB để phối hợp hoạt động.

-            Quan hệ với Ban chỉ huy quân sự địa phương là quan hệ phối hợp cùng nhau thực hiện nhiệm vụ xây dựng và quản lý quân dự bị và lực lượng dự bị động viên ở địa phương.

-            Quan hệ với các đoàn thể ở địa phương là quan hệ phối hợp để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương.

8.       Kinh phí hoạt động:

-            Do hội viên tự đóng góp, do tổ chức các hình thức lao động sản xuất, làm dịch vụ để gây quỹ.

-            Đề nghị chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương hỗ trợ và từ nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân.

-            Việc quản lý, sử dụng kinh phí do Câu lạc bộ thống nhất quy định, định kỳ hàng năm công khai việc thu, chi trong hội nghị toàn thể Cựu quân nhân.

9.     Một số biện pháp chính trong tổ chức thực hiện:

-            Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Câu lạc bộ, kịp thời nắm tình hình, chủ động đề xuất với chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí, giúp đỡ Câu lạc bộ hoạt động; xây dựng chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với ban chỉ huy quân sự, đoàn thanh niên trong tập hợp Cựu quân nhân; thường xuyên nắm chắc tình hình biến động của Cựu quân nhân, chất lượng hoạt động của ban chủ nhiệm, những thay đổi trong từng Câu lạc bộ để kịp thời tham mưu đề xuất với chính quyền tiến hành kiện toàn về tổ chức.

-            Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành, quận, huyện chủ động chuẩn bị nội dung tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp mình trong việc chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức, xác định rõ trách nhiệm đối với từng cấp. Chú trọng các hoạt động phối hợp giữa ba tổ chức (Hội Cựu chiến binh, cơ quan quân sự, tổ chức đoàn thanh niên) để tập hợp Cựu quân nhân.

-            Tham gia tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên Câu lạc bộ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến Cựu chiến binh, Cựu quân nhân. Động viên, khuyến khích các hình thức hoạt động có hiệu quả của Câu lạc bộ, nhằm hướng các hoạt động của Câu lạc bộ vào các vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu, tâm tư, tình cảm của Cựu quân nhân, nhất là những việc thể hiện tinh thần gắn kết, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống, làm cơ sở cho việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ được thường xuyên và có hiệu quả.

10.  Chế độ báo cáo:

-            6 tháng một lần các cấp hội trực thuộc báo cáo về Thành hội (qua Ban Tổ chức – Chính sách) về tình hình tổ chức và hoạt động của các Câu lạc bộCựu quân nhân. Báo cáo vào một mục trong báo cáo chung về công tác tổ chức – chính sách (kèm theo mẫu thống kê số 3).

-            Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 11/HD-CCB ngày 10 tháng 4 năm 2003.

Nơi nhận:

-       Như trên

-       Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Song Phi

 

 

 

 

 
Designed by TLO