Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân Và công nhận Ban Chủ nhiệm khu phố …, phường …

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân Và công nhận Ban Chủ nhiệm khu phố …, phường …
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:28

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN……

  PHƯỜNG ……………….

 

         Số:         QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

               . ..… ngày … tháng … năm 2017

(Mẫu)

MẪU QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân

Và công nhận Ban Chủ nhiệm khu phố …, phường …

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

         - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

         - Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT/BQP-CCBVN ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam về “Hướng dẫn vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở”;

         - Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1. Nay Thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân tổ dân phố ……(khu phố) thuộc phường …,gồm: ….. thành viên, gồm các đồng chí có tên sau:

1/ Ông ………………………., sinh năm  19…..  – Chủ nhiệm

2/ Ông ………………………., sinh năm  19…... – Phó Chủ nhiệm

3/ Ông ………………………., sinh năm  19 ….  – Thành viên

        Điều 2. Câu lạc bộ Cựu quân nhân tổ dân phố, khu phố …, phường … có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy ước của Câu lạc bộ được cấp ủy chi bộ khu phố … thông qua và UBND phường công nhận.

        Điều 3. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ CQN khu phố …, phường … chịu trách nhiệm trước cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố … và UBND phường về mọi hoạt động của CLB. Đồng thời tiếp tục vận động phát triển hội viên, duy trì hoạt động CLB theo quy ước của CLB.

       Điều 4.Văn phòng Ủy ban và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-   Như điều 1

-   BDV/QU, CCB quận (báo cáo)

-   TT ĐU, TT UBND phường

CHỦ TỊCH

 

       


 

(

 
Designed by TLO