Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra MẪU QUY ƯỚC Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

MẪU QUY ƯỚC Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 16:24

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….… ngày … tháng … năm 2017.

      ( Mẫu )

MẪU QUY ƯỚC

Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân

Tổ đân phố……, khu phố ……,phường ………..

(Ban hành kèm theo Quyết định số …QĐ-UBND ngày … tháng … năm …

Của UBND phường … Về việc công nhận Quy ước tổ chức

Vàhoạt động CLB CQN khu phố … phường … .  )

 

I.         Mục đích hoạt động:

Vận động, tập hợp CQN tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu quân nhân(CLB CQN) để bồi dưỡng, giáo dục, động viên CQN giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống ”Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị và của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đoàn kết tượng trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.`

II.     Thành viên của CLB:

Quân nhân là hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương (quân nhân phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành) có nguyện vọng và tự nguyện đều được tham gia sinh hoạt trong CLB CQN.

III.  Tổ chức, hoạt động:

1.       CLB CQN là một tổ chức xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền địa phương ở cơ sở.

2.       Chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Quy ước của CLB.

3.       Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4.       Hoạt động của CLB CQN không được cản trở, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ do pháp luật quy định.

5.       CLB CQN bầu Ban Chủ nhiệm để điều hành hoạt động của CLB theo Quy ước hoạt động do tập thể CQN thảo luận và thông qua phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

IV.  Nội dung hoạt động.

1.       Động viên, giúp đỡ nhau học tập, giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị, của địa phương, hàng năm, tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam hoặc kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước …

2.       Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế , xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Việc xây dựng quỷ của CLB do hội viên thảo luận và được đa số đồng ý đóng góp … đồng/năm và nguồn do các đoàn thể hỗ trợ, các mạnh thường quân ủng hộ để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khi ốm đau, hoạn nạn hoặc người thân qua đời.

3.       Động viên hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; phấn đấu có ………% trở lên gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa, tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ dân phố, khu phố.

4.       Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội CCB, các đoàn thể và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo khi hội viên qua đời.

5.       Thời gian sinh hoạt của CLB là hàng quý, vào buổi … ngày … tháng cuối cùng. Nội dung sinh hoạt: Thông tin tình hình thời sự, chính sách; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về làm kinh tế, bảo vệ sức khỏe, chăm sóc, giáo dục con cháu; hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và tham gia các hoạt động khác của địa phương …… (không tuyên truyền, sinh hoạt những nội dung trái với quy định của pháp luật).

V.   Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm CLB.

1.       Ban Chủ nhiệm CLB do Hội nghị hội viên CLB bầu ra từ 3 đến 5 người (hoặc được chỉ định lâm thời), chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tập thể hội viên về mọi hoạt động của CLB CQN.

2.       Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm:

2.1.          Quản lý hội viên, cập nhật thường xuyên danh sách hội viên.

2.2.          Vận động phát triển hội viên vào CLB.

2.3.          Xây dựng và điều hành chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của CLB.

2.4.          Thay mặt CLB thăm hỏi hội viên, phối hợp chính quyền và các đoàn thể tổ chức tang lễ khi hội viên qua đời.

2.5.          Quản lý và phát triển quỹ của CLB; sử dụng quỹ đúng mục đích mà CLB đã thống nhất; định kỳ hàng năm báo cáo công khai thu, chi.

2.6.          Tổ chức sinh hoạt CLB, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động của CLB với cấp ủy chi bộ, khu phố, Hội CCB phường.

VI.  Quyền hạn, nghĩa vụ của hội viên:

1.       Được biểu quyết bầu Ban Chủ nhiệm CLB, đề xuất, góp ý cho CLB.

2.       Được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3.       Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của CLB đề ra đã được toàn thể hội viên nhất trí.

4.       Đóng quỹ hội, tuyên truyền và phát triển thành viên CLB, góp phần đưa CLB hoạt động có hiệu quả.

VII.   Tài chính của CLB:

1.       Mội hội viên đón góp quỹ của CLB ……… đồng/người/năm.

2.       Kinh phí hoạt động của CLB do hội viên tự nguyện đóng góp hoặc thu qua lao động sản xuất và làm dịch vụ khác của CLB để gây quỹ là chính. Ngoài ra có thể được thu qua sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể; qua tài trợ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.

3.       Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích do CLB thống nhất quy định.

4.       Định kỳ hàng năm, công khai việc thu, chi kinh phí trong hội nghị toàn thể CLB.

VIII.    Tổ chức thực hiện:

1.       Quy ước này được toàn thể hội nghị hội viên CLB CQN khu phố … nhất trí thông qua ngày ….. tháng … năm …

2.       Ban Chủ nhiệm CLB và toàn thể hội viên CLB thực hiện đúng Quy ước này kể từ ngày Quy ước được cấp ủy chi bộ khu phố thông qua và UBND phường có quyết định công nhận.

3.       Quy ước này có thể được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp trong quá trình hoạt động của CLB.

 

XÁC NHẬN

CỦA CẤP ỦY CHI BỘ KHU PHỐ

TM. CÂU LẠC BỘ CQN

CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designed by TLO