Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Xây dựng Đảng về đạo đức Một nội dung mới, quan trọng và cấp thiết

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Xây dựng Đảng về đạo đức Một nội dung mới, quan trọng và cấp thiết
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 09:17

Trong quá trình vận động và lãnh đạo cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm vấn đề xây dựng tư cách, đạo đức của người cách mạng, của cán bộ, đảng viên. Nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng bao gồm cả xây dựng đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” ở chiến khu Việt Bắc - Ảnh: TTXVN

Trong tác phẩm Đường kách mệnh xuất bản năm 1927, cách nay đúng 90 năm, Hồ Chí Minh nêu ra 23 tư cách của người cách mạng mà cho đến nay những điều đó vẫn đúng, vẫn cần thiết. Tác phẩm này là tập hợp những bài giảng của Người cho lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cho đến trước khi đi xa, qua bản Di chúc, Người vẫn dặn dò Đảng ta, cán bộ và đảng viên ta: “Phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trong di sản tinh thần vô giá Người để lại có tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, đó là những đóng góp to lớn về lý luận cũng như thực tiễn của việc rèn luyện và tu dưỡng về đạo đức. Bản thân Người là một tấm gương ngời sáng như đồng chí Phạm Văn Đồng viết trong tác phẩm Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai: “Cống hiến của Hồ Chí Minh về triết học là đã nêu cao vai trò của đạo đức…  Hồ Chí Minh vừa là nhà đạo đức học vừa là biểu tượng toàn vẹn của đạo đức cách mạng”. Có thể nói thêm Hồ Chí Minh đã sáng suốt phát hiện rất sớm những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và bệnh tật của đảng cầm quyền, đấu tranh loại trừ chúng không khoan nhượng. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc viết xong tháng 10/1947, Người phê phán “Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi…  Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó”.

Dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng (3/2/1969), Người viết trên báo Nhân dân: “Còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”… Do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm… phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” (Người nhấn mạnh).

Những điều vừa nói trên là cơ sở bổ ích để quán triệt các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII của Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu lên một nội dung mới trong các mục tiêu công tác xây dựng Đảng là “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức”. Nội dung mới này được sự đồng thuận tuyệt đối của toàn Đảng, toàn dân, giải tỏa được nhiều nỗi lo lắng, bức xúc trước tình hình xuống cấp về đạo đức trong Đảng và trong xã hội. Cho nên vấn đề “Xây dựng Đảng về đạo đức” là điểm mới rất quan trọng và cấp thiết. Đại hội nhận định trong Đảng có lúc, có nơi đã và đang nảy sinh những biểu hiện rất đáng lo ngại, cần kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó chỉ rõ ra rất cụ thể. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống với các biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, tham nhũng, tùy tiện, vô nguyên tắc, đã trở thành một nguy cơ to lớn đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ ta.

Tháng 10/2016, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII lại ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến tháng 5/2017, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đánh giá việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” còn khó khăn. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, như nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Như vậy, Đảng ta  đánh giá tình hình xây dựng Đảng rất sít sao và thẳng thắn, chỉ ra những mặt yếu kém một cách cụ thể và chỉ ra nguyên nhân chủ quan, đề ra những yêu cầu cao, những biện pháp tích cực để khắc phục. Trong nhiều biện pháp, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang phần nào tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Chủ trương xây dựng Đảng đồng bộ cả trên bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức có ý nghĩa về mặt nhận thức lẫn thực tế. Có thể hiểu mọi nỗ lực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức cần gắn liền với xây dựng Đảng về đạo đức, nếu không sẽ không phát huy được tác dụng. Cũng có thể hiểu chủ trương này của Đảng là “sự trở lại” với tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng mà Người đã có nhiều dịp phát biểu. Cán bộ, đảng viên chúng ta hãy thấm nhuần những lời Người dạy: Đảng ta là đạo đức, là văn minh; Trời có bốn phương đông tây nam bắc/Thiếu một phương thì không thành trời/Người có bốn đức cần kiệm liêm chính/Thiếu một đức thì không thành người. Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đó là điều chủ chốt nhất...

Trương Nguyên Tuệ

 
Designed by TLO