Trang chủ Tuyên Giáo NỘI DUNG KÝ KẾT THI ĐUA NĂM 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

NỘI DUNG KÝ KẾT THI ĐUA NĂM 2017
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 16:05

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua và nội dung phát động thi đua của Thường trực Thành hội năm 2017 đã được hội nghị thông qua. Thường trực xác định nội dung trọng tâm ký kết thi đua trong các cụm thi đua năm 2017 như sau:

I. Nội dung trọng tâm.                                                                 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 mục tiêu và 4 chương trình đột phá do đại hội đại biểu lần thứ V Hội CCB Thành phố phát động, gắn với các phong trào hành động cách mạng nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Phong trào “xây dựng nông thôn mới”; An toàn giao thông, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Môi trường văn minh đô thị”….

2. Chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng CCB, Tham mưu nhạy bén công tác tư tưởng, kịp thời định hướng nhất là các vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh các điểm nóng. Đẩy mạnh chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo sự đồng thuận giữ gìn trận địa tư tưởng trong các cấp hội.

3. Nắm vững nhiệm vụ trong tâm của Hội năm 2017  là tiến hành đại hội CCB các cấp tiến tới đạo hội CCB VN lần thứ VI. Tập trung xây dựng văn kiện tổ chức thành công đại hội và làm tốt công tác tyên truyền trước, trong, sau đại hội.

4. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết TW 4 khóa XI, nghị quyết TW4 khóa XII thành việc làm thường xuyên gắn với phong trào “CCB gương mẫu” và các cuộc vận động  hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội TSVM.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể cùng cấp tổ chức cho cán bộ hội viên nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của đảng, chế độ chính sách, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng dẫn kế hoạch của thành phố và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên đưa chủ trương chính sách pháp luật vào cuộc sống.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 217-QĐ/TW của BCT về quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng thực hiện quyết định 218-QĐ/TW của BCT về tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch của các cấp ủy Đảng phê duyệt.

 7. Tăng cường thông tin thời sự, tuyên truyền miệng hàng tháng về tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Đặc biệt là tình hình Biển đảo, các quan điểm xử lý của Đảng và nhà nước ta, chính sách đối ngoại, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, chủ trương chính sách của Đảng,  nhằm xây dựng, củng cố niềm tin định hướng tư tưởng đấu tranh với các quan điểm sai trai bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

 II. Về chỉ tiêu chủ yếu.

 1. Phấn đấu 100% cán bộ là CCB, 90% trở lên hội viên được học tập quán triệt các Nghị quyết của đảng, 95% trở lên cán bộ hội cơ sở được tập huấn bồi dưỡng theo phân cấp.

2. giảm 1- 1,2 % hộ hội viên nghèo, phấn đấu có từ 55% trở lên hội viên khá và giàu, xóa 100% nhà dột nát, (chỉ tiêu TW Hội 50%)  nhà tạm, duy trì nợ quá hạn dưới 1% (chỉ tiêu TW Hội 0,5%).

3. Phấn đấu 90% trở lên đối tượng đủ điều kiện được kết nạp vào hội (chỉ tiêu TW Hội 85%) 90%trở lên hội cơ sở TSVM; 90% trở lên hội viên gương mẫu.

4. Phấn đấu tập hợp 70% trở lên là CQN (có mặt tại địa phương) vào sinh hoạt CLB CQN, Ban LLTT.

5. Phấn đấu 100% cán bộ hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị hoàn thành các chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ V đã đề ra.

III. Tổ chức thực hiện.

Trong năm 2017, tổ chức thực hiện phong trào thi đua thành 3 đợt.

 Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19 tháng 5 năm 2017.

Thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng xuân” kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (03 /2/1930 – 3/2/2017); 42 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2017); 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2017) Trong đó “Mừng Đảng mừng xuân” thiết thực chào mừng đại hội CCB các cơ sở Hội.

 Đợt 2. Từ 19/5/2017 đến 30/9/2017.

Lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9; Chào mừng Đại hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022) và kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2017.

Đợt 3. Từ 30/9 đến cuối năm 2017.

Lập thành tích kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12); 28 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12); Đại hội CCB VN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Ngoài 3 đợt thi đua nêu trên , căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể khi Thường trực thành hội có phát động và triển khai bổ sung nội dung các thành viên trong các cụm  triển khai nghiêm túc để phong trào thi đua năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực.

Trên đây là nội dung triển khai đăng ký thi đua của các thành viên trong các cụm thi đua của Hội CCB Thành phố năm 2017 các cụm tổ chức đăng ký thực hiện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng  01  năm 2017

 

Nơi nhận:                                                                                          TM. THƯỜNG TRỰC

- HĐTĐKT Thành hội (theo dõi chỉ đạo);                                             CHỦ TỊCH

- 24 quận, huyện, khối “487”tt;

- Lưu: VT, BTG.

 

 

                                                                                                     Nguyễn Văn Chương

 
Designed by TLO