Trang chủ Tuyên Giáo ĐỀ CƯƠNG Báo cáo chính trị của BCH Hội CCB TP khóa V tại Đại hội đại biểu toàn thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022)

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo chính trị của BCH Hội CCB TP khóa V tại Đại hội đại biểu toàn thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022)
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:22

Chủ đề Đại hội.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội X của Thành phố.

Phần Một

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

LẦN THỨ V (Nhiệm kỳ 2012- 2017)

Mở đầu: Nêu khái quát tình hình thế giới,khu vực, trong nước và của hội có tác động đến xây dựng, hoạt động của Hội trong 5 năm qua.

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

 Căn cứ vào nghị quyết đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh thành phố lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017; Căn cứ vào 5 mục tiêu và 4 chương trình đột phá để  đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ,tập trung các nội dung chính sau:

1.Kết quả việc tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng,Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, và khối đoàn kết toàn dân tộc; chấp hành và triển khai có hiệu quả chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đề án 02 của Thành ủy về chống tư tưởng “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”  nhằm thực hiện có hiệu quả  nghị quyết TW 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, tích cực cùng UBMTTQ các cấp  tham gia giám sát, phản biện xã hội và đóng góp xây dựng đảng theo Quyết định 217; Quy định 218 của Bộ chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.

2. Kết quả công tác động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững. Việc tận dụng ưu đãi của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu hợp pháp,hiệu quả, tham gia các chương trình phối hợp Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế của đất nước, địa phương.

          3. Công tác  phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của TW, TP phát động, các chương trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương góp phần xây dựng Nông thôn mới, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

           4. Kết quả phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể,tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách  đối ngoại của Đảng, nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

II.KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI TSVM.

 

1. Xây dựng Hội về chính trị - tư tưởng.

           2.Xây dựng Hội về tổ chức.

           3.Xây dựng đội ngũ cán bộ.

           4.Về công tác kiểm tra, giám sát.

           5. Phát triển hội viên và tập hợp  câu lạc bộ CQN.

           6. Về đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội.

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Hội trong nhiệm kỳ đều phải nêu kết quả, số liệu chỉ tiêu % so với mục tiêu Đại Hội đã đề ra.

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm.

              -……………………..

             *Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

                -………………………..

            2.Hạn chế khuyết điểm

………………………….

              *Nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

               -………………………..

 

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Trên cơ sở kết quả thực hiện quyết quyết đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ V và từ thực tiễn hoạt động của các cấp Hội,có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Nghiên cứu tham khảo một số kinh nghiệmđã được rút ra từ thực tiễn ở các cấp hội vừa qua như sau:

Một là: Các hoạt động của Hội phải bám sátđường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Hội…

Hai là:Chăm lo xây dựng đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ hội viên, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của CCB….

Ba là:Tranh thủsự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đoàn thể chính trị trong quá trình triển khai thực hiện và sự tín nhiệm, ủng hộ của nhân dân.

Bốn là:Phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát.

Năm là:Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm,có trình độ năng lực vận động quần chúng và làm công tác Hội.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

Mở đầu:

-Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội (Căn cứ vào các báo cáo chính trị của đại hội đảng XII;  các văn kiện của Đảng, Chính phủ; Đại hội X thành phố và nghị quyết đại hội các cấp gần nhất để chọn lọc).

 

 - Dự báo đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động của hội trong nhiệm kỳ VI.

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG.

 Căn cứ vào nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của BCT, Kết luận 66 ngày 04/3/2010 của Ban bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB và pháp lệnh của CCB trong giai đoạn tới phương hướng trong nhiệm kỳ tới là. Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XII của Đảng Tập trung.

……………………………………………………………………

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH.

 

1.Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng.

2. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội.

3.Phấn đấu 100%  cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.

4. Phấn đấu tập hợp 70% CQN (có mặt tại địa phương) và sinh hoạt tại Câu Lạc Bộ; Ban liên lạc truyền thống.

5.Hàng năm trên 90% cơ sở Hội đạt TSVM, trên 95% “ hội viên gương mẫu) và 90% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”.

 

6.Mỗi năm giảm từ 1,0 – 1,5 % tỷ lệ hộ CCB nghèo theo tiêu chuẩn mới; các vùng đặc biệt khó khăn giảm từ 2,0 – 2,5 %.

 

7. Phấn đấu xóa 100% nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên CCB.

8.Cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng để có cơ hội tìm việc làm.

 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chung và chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ VI cần tiếp tục triển khai thực nhiện các nhiêm vụ chính sau:

 

1.Tiếp tục phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng,  bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.                                                                                              

-Thực hiện tốt chỉ thị 05 của BCT về học tập là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề án 02 của thành ủy về chống tư tưởng “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” kiên quyết đấu tranh phản bác chống mọi âm mưu, thủ đoạn  hoạt động chống phá của các thế lực thù địch;  nhận thức, phát ngôn  trái với  các quan điểm đường lối; chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt dân chủ cơ sở.                                                                                                                                            

          - Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội theoquyết định 217 của BCT, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt tham gia giải quyết điểm nóng.

          - Phối hợp tổ chức cho cán bộ hội viên tham gia học tập nghị quyết các cấp, phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo thời sự, tuyên truyền miệng hàng tháng.

          -……………………………………………..

          2. Động viên CCB tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia  phát triển kinh tế, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; Kiến nghị với các cơ quan chức năng về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CCB.

         -………………………………………….

          3. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan chức năng như: Công An; Cơ quan quân sự địa phương và các ban ngành, tích cực tham gia các cuộc vận động; Các phong trào của TW, Thành phố và các địa phương phát động như:

          - Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; Cuộc vận động “Người Việt Nam  ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; An toàn giao thông; Chung tay xây dựng Nông thôn mới; Bảo vệ môi trường, văn minh đô thị; Phong trào dân vận khéo, tiết kiệm điện…vv

           - Phối hợp động viên vận động thanh liên lên đường nhập ngũ, đón thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương chăm lo tìm kiếm việc làm, vận động vào sinh hoạt câu lạc bộ quân nhân …

            -…………………………………………..

          4. Phối hợp với đoàn thanh niên CSHCM và cơ quan chức năng  ký kết liên tịch.

          - Chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu lý tưởng cho đòan viên, thanh niên chú trọng  đối với học sinh, sinh viên.

          - Đồng hành với Thanh niên trong quá trình lập thân, lập  nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Phối hợp thực hiện mô hình “3 chi”, chăm lo bồi dưỡng kết nạp đoàn và  bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảngviên mới.

           - Phối hợp với thanh niên và các cơ quan chức năng làm tốt công tác đối ngoại nhân dân góp phần vào thực hiện chính sách  đối ngoại của Đảng, nhà nước ta.

           -…………………………………….

          5. Xây dựng hội TSVM.

- Xây dựng về chính trị, tư tưởng………….

          - Xây dựng về tổ chức…..

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ…….                                                                                                                                                                        

          - Tăng cường công tác kiểm tra –giám sát……..

- Tích cực vận động kết nạp hội viên, vận động CQN vào sinh hoạt câu lạc bộ quân nhân.

          -  Đổi mới nội dung, phong cách, nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc, phối hợp cơ quan, chú trọng xây dựng cơ quan các cấp hội.

IV.MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu  nhiệm kỳ VI các cấp hội nghiên cứu tập trung vào các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động CCB tích cực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”.

2. Các cấp hội xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ và hàng năm, khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của nhà nước đối với CCB, gắn với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; động viên CCB nêu cao tinh thần  tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống.

            ………………………………………………………

  3. Chủ động rà soát các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với CCB, CQN để tham mưu với đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng.

4.Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của Hội, gắn với phong trào thi đua “ Cựu Chiến Binh gương mẫu” với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt chế độ sơ kêt, tổng kết, rút kinh nghiệm; thông qua các phong trào, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phương thức hoạt động hiệu quả.

            5. Tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền; Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội CCB với các ban ngành, đoàn thể  địa phương, đưa các hoạt động của Hội vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

             6. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú thiết thực.

 

7. Cụ thể hóa kế hoạch hàng năm cho các nhiệm vụ trọng tâm, đầu tư trọng điểmcho từng chương trình đột phágắn với các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

8.Tập trung xây dựng Hội TSVM về chính trị tư tưởng và tổ chức; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

9. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng Báo CCB và trang thông tin điện tử, thực sự là tiếng nói, diễn đàn, hướng dẫn tham khảo trao đổi kinh nghiệm, động viên cổ vũ, nâng cao chất lượng các hoạt động của CCB.

Kết luận. ………………………………

                          ………………………………..

 

Trên đây là đề cương báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ VI của BCH Hội CCB Thành phố. Các cấp Hội  căn cứ vào nghị quyết  đại hội nhiệm kỳ V cấp mìnhnghiên cứu, xây dựng đề cương báo cáo kiểm điểm và phương hướng nhiệm kỳ VI cho phù hợp, sát thực tiễn nhiệm vụ của các cấp cấp Hội.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                       BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                                                HỘI CCB THÀNH PHỐ KHÓA V

 
Designed by TLO