Trang chủ Tuyên Giáo BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Chương trình hành động Số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Chương trình hành động Số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 09:12

Chấp hành công văn số 8526 của UBNDTP và Công văn số 4291 của Sở văn hóa thể thao về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21/10/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về  “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung của UBKT Thành ủy.

Qua hơn một năm phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động số 45-Ctr/TU thường trực Hội CCB Thành phố báo cáo kết qủa trên một số nội dung trọng tâm chính sau:

           I. Kết quả Việc phối hợp tổ chức quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy cho các cấp hội và phổ biến đến cán bộ hội viên.

            1. Thường trực Hội CCB Thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội căn cứ vào nội dung kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức đôn đốc cán bộ, hội viên là đảng viên, quần chúng tham gia các lớp học phổ biến, quán triệt chương trình hành động của thành ủy để mọi cán bộ đảng viên, quần chúng là hội viên nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình hành động 45-Ctr/TU về thực hiện nghị quyết 33/NQ-TW nhằm:

          - Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          - Mọi hoạt động văn hóa và phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp với 7 đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

          - Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; chú ý đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế- xã hội và mọi hoạt động của hội.

         

- Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nướccoi đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể và sự hưởng ứng thực hiện của toàn dân cả trước mắt và lâu dài, đối với Cựu chiến binh phải xác định gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” để triển khai thực hiện.

          II. Triển khai nội dung trọng tâm thực hiện:

          1. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng công dân Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, lịch sự, nhân ái, nghĩa tìnhđược cụ thể hóa trong xây dựng cán bộ hội viên CCB.

          - Chăm lo xây dựng đội ngũ CCB  phát triển toàn diện, trọng tâmxây dựng, củng cố niềm tinphát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tham gia bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          - Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục xây dựng nhân cách, hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người có thế giới quan khoa học, luôn hướng tới Chân - Thiện - Mỹnhằm giáo dục, giữ vững truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và chăm lo giáo dục luôn đấu tranh với thói hư tật xấu, văn hóa lạc hậu đồi trụy sống buông thả, thực dụng, thờ ơ, lãnh cảm, mắc các tệ nạn xã hội đạo đức xuống cấp.

          - Xây dựng và phát huy lối sốngtrong cán bộ hội viên“Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”,hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ,gương mẫu  sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình xây dựng gia đình ấm lo hạnh phúc, gia đình không có bạo lực, không có tệ nạn xã hội, chuẩn hóa gia đình hạnh phúc.                                                

          - Phối hợp tăngcường hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong các cấp hội CCB, nâng caotrình độ thẩm mỹ khả năng tiếp thu, thụ hưởng văn hóa,thị hiếu thẩm mỹ trong cán bộ, hội viên, nhân dân, đặc biệt làchăm lo bồi dưỡng định hướng chothanh niên, thiếu niên, chăm lo nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầunhiệm vụxây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.                                                                                                                            

          - Xây dựng tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống; Phát huy truyền thông “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái”.Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực làm tha hóa con người, ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện.

          - Xây dựngđội ngũ CCB gương mẫuvới tư cách là công dân Thành phố Hồ Chí Minh, biết ứng xử một cách văn minh trên các lĩnh vực:

          + Trong gia đình: kính trên, nhường dưới, yêu thương, gắn bó và có trách nhiệm với gia đình.

         

+ Nơi công cộng: lịch sự, hòa nhã, nhường nhịn, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn; chấp hành luật giao thông, hình thành văn hóa giao thông và vệ sinh môi trường.

          + Nơi cơ quan, công sở: ứng xử có văn hóa, đúng mực giữa cấp trên, cấp dưới, giữa đồng nghiệp với nhau,tôn trọng  giúp đỡ nhân dân,

          + Với môi trường: sống hài hòa với tự nhiên, ứng xử thân thiện với môi trường nước, không khí, tham gia bảo vệ môi trường.

          2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnhtrong các tổ chức Hội:

          - Trong mỗi cấp hội, từ cơ quan đến các đơn vị, cá nhân, tập thể cộng đồng, phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống.

          - Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựngmỗi gia đình CCBphảithực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống chocác thành viên, mỗi con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đìnhCCBvăn hóa tiêu biểu, có nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

  - CCB đẩy mạnh vàtích cực phối hợp tham gia các phong trào ở địa phương cùng địa phương nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở: gia đình văn hóa, ấp văn hóa - khu phố văn hóa, xây dựng thị trấn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Đăng ký  quản lý,xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị, “xanh - sạch - đẹp”gương mẫu vận động thực hiệnvà đấu tranh  xóa bỏ các hành vi không có văn hóa, không phù hợp với nếp sống văn minh, góp phần xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới: văn minh - lịch sự - nhân ái - nghĩa tình.

          - Gương mẫuthực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới, thực hiện  văn minh - lành mạnh - tiết kiệm. 

3. Cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tích cực tham gia xâydựng văn hóa trong chính trị và kinh tếtại các địa phương.

          - Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa.

          - Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          - CCB gương mẫu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đi vào chiều sâu, trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đảng viên,hội viêntạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ vàchính quyền đoàn thể  theo phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, nhất là 6 phẩm chất “Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư”.

- Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết là các doanh nghiệpCCB, doanh nhânCCBxây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam, vận độngcán bộ, hội viên,nhân dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cùng nhau xây dựng văn hóa sản xuất và văn hóa tiêu dùng trong nhân dân tạo nét đẹp văn hóa truyền thống  trong cộng đồng dân cư.                                                                                                                     

          4. Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động văn hóa.

          -Tham gia cùng các tổ chức chăm lobảo tồn,gìn giữ  phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc,phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội  trên tinh thần tham gia đóng góp với cơ quan chức năng bảo tồn các di sản văn hóa phát triển đi đôi với giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc, nhất là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống; các giá trị văn hóa tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng.

          - Trân trọng các tác phẩmvăn học, nghệ thuậtmới, cổ vũ động viên tạo sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.Tổ chức các câu lạc bộ văn thơ trong các tổ chức hội CCB động viên sáng tác thơ,văn,quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước, phát triển của CCB. Tích cực đấu tranh chống các hành vi, các sản phẩm phi văn hóa, độc hại, thiếu chính trị, xuyên tạc chủ trương, quan điểm của Đảng.

- Quản lý và phát huy tờ Báo CCB tiếng nói của CCB Thành phốđáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để định hướng tư tưởng trong CCB xây dựng niềm tin trong nhân dân, tham ra định hướng và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

          III. Đánh giá chung.

1.     Mặt mạnh:

 Các cấp hội, cán bộ hội viên đã nghiêm túc tham gia quán triệt, triển khai  chương trình hành động do các cấp ủy chính quyền tổ chức, tâm huyết, gương mẫu thực hiện các nội dung coi đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đang có nguy cơ xuống cấp hiện nay nhất là về đạo đức lối sống.                                                                                            

Đã đưa các nội dung của chương trình hành động của Thành ủy vào nghị quyết chương trình hoạt động năm của các cấp hội và cụ thể đưa tiêu chí xây hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa vào phong trào thi đua “CCB  gương mẫu”  vào chấm điểm và xét thi đua hàng năm.                                                      

Tích cực phối hợp tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Cuộc vận động “ Người việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới.                                                                       

            Các hoạt động trên đã làm chuyển biến căn bản đời sống văn hóa trong mỗi gia đình hội viên tỷ lệ hội viên năm 2015 tỷ lệ  hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu trên 90%. Gia đình các hội viên đạt gia đình văn hóa trên 95% nhiều cấp hội qua báo cáo đạt 100%;  CCB không có bạo lực gia đình, tai nan giao thông, tệ nạn xã hội, đã góp phần vào giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng nhân cách của cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân trong thời gian qua.                                                                                                                                 

           2.Mặt hạn chế:

- Nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực có tính sâu rộng, lan tỏa trong cán bộ, hội viên, nhân dân về việc triển khai thực hiện chương trình hành động có mặt còn hạn chế, còn có các biểu hiện bất lực trước các hành vi văn hóa tiêu tiêu cực, lạc hậu đang tồn tại trong xã hội, chưa tác động đấu tranh mạnh mẽ và tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền giải quyết triệt để.

- Hoạt động phối hợp giữa CCB với các ban ngành, đoàn thể, gắn kết các phong trào, các cuộc vận động để nâng cao hiệu quả củachương trình hành động còn hạn chưa tạo được sức mạnh tổng hơp.

3. Nguyên nhân:

           -Tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, các mặt tiêu cực chậm được đẩy lùi và khó kiểm soát là nguyên nhânlàm sói mòn các giá trị văn hóa truyền thống có tác động tới hiệu quả tổ chức thực hiện của các cấp hội CCB.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp hội chưa thường xuyên, chưa sâu sát cụ thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện chưa tích cực là một trong các nguyên nhân của hạn chế.                               

Trên đây là kết quả qua một năm tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động số 45-CTr/TU của Hội CCB thành phố tổng hợp báo Thành ủy (qua Sở Văn hóa, thể Thao - Du lịch). Về mặt mạnh chúng tôi tiếp tục phát huy, mặt yếu kiên quyết khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy trong các năm tiếp theo, góp phần làm chuyển biến căn bản việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2016

                                                                                   TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

  Nguyễn Cảnh Miều

  (đã ký)

   

 

 
Designed by TLO