Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra Mẫu báo cáo về công tác Tổ chức-Chính sách năm 2016

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Mẫu báo cáo về công tác Tổ chức-Chính sách năm 2016
Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 14:38

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             

          

              Số: 420 / CCB                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 9  năm 2016

    V.v Báo cáo công tác

Tổ chức Chính sách năm 2016

 

          Kính gửi: Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận, huyện

                             và đơn vị “487” trực thuộc Hội CCB thành phố.

 

          Để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội và phục vụ công tác lãnh đạo của Thường trực, BCH Thành hội; Thường trực Hội CCB thành phố yêu cầu Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận huyện và đơn vị 487 trực thuộc Thành hội báo cáo năm 2016 gồm các nội dung:

I. Báo cáo bằng văn bản (1 năm báo cáo 2 lần).

Nội dung: Báo cáo toàn diện các nội dung về công tác tổ chức – chính sách đã triển khai và kết quả đạt được (có số liệu dẫn chứng) trong năm, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được:

          - Công tác Hội viên (công tác phát triển hội viên, tăng, giảm so với báo cáo kỳ trước. Chất lượng hội viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, Điều lệ hội. Xét đề nghị tặng kỷ niệm chương…).

          - Công tác xây dựng tổ chức hội (xây dựng ban chấp hành; xây dựng tổ chức cơ sở hội, chi hội, bổ sung kiện toàn các cấp hội, công tác tập huấn, bồi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt trong các tổ chức hội). Công tác hướng dẫn, triển khai Đại hội CCB các cấp.

          - Công tác Chính sách. (kết quả thực hiện công tác chính sách đối với CCB theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội, Thường trực Hội Cựu chiến binh và của địa phương…).

          - Công tác tập hợp Cựu quân nhân.

          - Thực hiện quy chế dân chủ trong các tổ chức hội.

          - Công tác tổng kết, sơ kết và thực hiện các chương trình, nội dung có liên quan đến chỉ đạo và hoạt động  của Hội Cựu chiến binh.

          2. Khuyết điểm, tồn tại.

          3. Đánh giá chung (trên cơ sở kết quả đạt được và những khuyết điểm tồn tại, đánh giá khái quát những kết quả nổi bật đạt được trong năm và những tồn tại, khuyết điểm chủ yếu trong công tác Tổ chức – Chính sách).

          - Nguyên nhân khuyết điểm.

          4. Kiến nghị, đề nghị (nếu có).

II. Báo cáo số liệu năm gồm 6 mẫu.        

Mẫu số 1: Báo cáo  số liệu tổ chức Hội các cấp.

          Mẫu số 2: Báo cáo số liệu về hội viên CCB

          Mẫu số 3: Báo cáo Số liệu tập hợp Cựu quân nhân

          Mẫu số 4: Báo cáo kiện toàn cán bộ, BCH Hội CCB các cấp.

          Mẫu số 5: Báo cáo Biên chế Hội CCB các cấp.

          Mẫu số 6: Báo cáo kết quả bình xét năm 2016.

( riêng Mẫu số 6, báo cáo vào cuối tháng 11)

 Mốc thời gian tính từ tháng 1/10/2015  đến 30/9/2016 .

 ( Các mẫu biểu được đăng trên Website Hội CCB Thành phố).

 

III. Thời gian báo cáo năm gửi về Thành hội (qua Ban Tổ chức chính sách) Trước ngày  20 tháng 10 năm 2016.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo đúng, đủ nội dung theo quy định; không tự ý thay đổi thêm, bớt các cột mục, nội dung mẫu biểu báo cáo.

 

          Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc nảy sinh đề nghị phản ảnh về Ban Tổ chức chính sách để cùng trao đổi thống nhất thực hiện qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                                                 

- Lưu VT.

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Chương

 
Designed by TLO