Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI HỘI CCB CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỘI CCB VIỆT NAM LẦN THỨ VI

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI HỘI CCB CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỘI CCB VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 14:14

Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và Thông tri số 08-TT/TU ngay 15 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Cựu chiến binh Việt nam Thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Căn cứ Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/CCB ngày 16/12/2015 của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam và kế hoạch số 279/KH-CCB ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt nam về công tác chuẩn bị và tiến tới đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới đại hội Hội Cựu chiến binh Việt nam lần thứ VI.

Thường trực Hội CCB Việt Nam Thành phố ban hành kế hoạch công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) sẽ được tiến hành trong năm 2017; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong 2 năm (2016 và 2017), phải được lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chặt chẽ ở các cấp Hội.

- Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc và toàn diện trong toàn thể hội viên, tiếp tục động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Yêu cầu các cấp Hội, các cơ quan Thành Hội nắm vững nội dung công việc về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, tích cực của cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội tổ chức ở 4 cấp: Cấp cơ sở; cấp quận, huyện và tương đương; cấp thành phố ; cấp Trung ương.

Nội dung: Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố thực hiện 4 nội dung sau:

1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017, xác định chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 ( Trong đó có nội dung kiểm điểm của ban chấp hành).

2. Tham gia vào báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp và báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

3. Bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

III.  THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Ở MỖI CẤP HỘI.

-  Cấp cơ sở trong quí I, hoàn thành trong tháng 4/2017.

-  Cấp quận, huyện và tương đương trong quí II, hoàn thành trong tháng 6/2017.

-  Cấp thành phố tổ chức trong tháng 9 năm 2017.

-  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2017.

-  Đại hội ở mỗi cấp cần chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm.

-  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Chấp hành chỉ thị của Ban Bí thư và Thông tri của Ban Thường vụ Thành uỷ do Đảng đoàn và BCH Hội Cựu chiến binh thành phố lãnh đạo, Ban Thường vụ Thành hội  (trực tiếp là Thường trực Thành Hội) tổ chức triển khai thực hiện. Đại hội ở mỗi cấp đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy; BCH Hội CCB ở mỗi cấp thành lập ra ban tổ chức đại hội để trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

IV.  CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM.

Năm 2016.

Quí III

-  Tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội

-  Ra quyết định thành lập các tiểu ban; các tiểu ban, các cơ quan chuẩn bị nội dung hướng dẫn và triển khai thực hiện.

-  Chuẩn bị đề cương tóm tắt báo cáo chính trị.

-  Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

-  Báo cáo tình hình công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ VI và đề án xây dựng BCH nhiệm kỳ VI.

-  Thường trực làm việc với Ban Dân vận và Ban Tổ chức Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội VI (tháng 9).

Quí IV: Hội nghị thường vụ và BCH (dự kiến tháng 12) thông qua các nội dung:

-  Báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ VI (báo cáo tóm tắt).

-  Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

-  Kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội thành phố lần thứ VI.

Năm 2017:

Quí I: Thường trực Thành hội:

-  Theo dõi đại hội điểm cấp cơ sở.

-  Thông báo kết quả đại hội cấp cơ sở, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đại hội cấp quận, huyện.

-  Thường trực thông qua báo cáo chính trị và đề án nhân sự đại hội các quận, huyện và khối 487 theo các cụm.

Quí II:Hội nghị thường vụ (trong tháng 4) cho ý kiến về các nội dung:

-  Báo cáo kết quả đại hội cấp cơ sở.

-  Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội CCB Thành phố.

-  Số lượng đại biểu khách mời của đại hội.

-  Dự kiến danh sách giới thiệu BCH, ban thường vụ, ban kiểm tra nhiệm kỳ VI; bỏ phiếu giới thiệu danh sách chủ tịch, các phó chủ tịch để báo cáo Thành uỷ.

-  Theo dõi đại hội cấp quận, huyện.

-   Tổng hợp ý kiến đại hội cấp cơ sở, cấp quận, huyện tham gia vào báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

Quí III:Hội nghị thường vụ và BCH (tháng 7) thực hiện các nội dung:

-   Báo cáo Ban Tổ chức và Ban Dân vận Thành ủy về kết quả đại hội cấp dưới, công tác chuẩn bị đại hội, nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội ...

-  Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội thành phố.

-  Báo cáo số lượng đại biểu khách mời (lãnh đạo thành phố, các ban, ngành)

-  Thông qua báo cáo kết quả đại hội cấp ...

-  Xem xét thông qua nhân sự lần cuối BCH, ban thường vụ, ban kiểm tra, chủ tịch, các phó chủ tịch nhiệm kỳ VI.

-  Báo cáo tiếp thu sửa chữa, bổ sung, chỉnh lý báo cáo chính trị và báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.

-  Báo cáo kết quả đại hội cấp dưới, công tác chuẩn bị đại hội toàn quốc, nhân sự BCH (chủ tịch, các phó chủ tịch).

-  Thông qua chương trình làm việc của đại hội.

-  Thông qua quy chế làm việc của đại hội.

-  Dự kiến các ban làm việc của đại hội (đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban bầu cử ...).

-  Quyết định thời gian triệu tập đại hội chính thức.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 Thành hội: Các  cơ quan thành hội theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch của thường trực triển khai các nội dung theo tiến trình đã được xác định; hướng dẫn các cấp Hội, tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt thống nhất thực hiện.

      Các quận, huyện hội và tương đương: Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Thành hội lập kế hoạch tổ chức đại hội và báo cáo với cấp uỷ xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội cấp dưới thực hiện và báo cáo thành hội qua Ban Tổ chức Chính sách và Văn phòng để giúp Thường trực theo dõi, chỉ đạo.

       Các Tiểu ban chuẩn bị cho đại hội: Lập kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng tiến trình trong kế hoạc.

                                                                                                            CHỦ TỊCH
                                                                                                            Nguyễn Văn Chương

Đã ký

 

 
Designed by TLO