Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra Các loại biểu mẫu phục vụ Đại hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Các loại biểu mẫu phục vụ Đại hội
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 14:01

MẪU SỐ 1/BCĐHVI

BÁO CÁO

KẾT QỦA BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CẤP CƠ SỞ

NHIỆM KỲ .......................................

_____________________________________________

    Tổ chức Hội báo cáo: ……………………………………

1. Tổng số cơ sở:……………………………Trong đó:

- Tổng số cơ sở xã, phường, thị trấn: ……            - Tổng số tổ chức cơ sở 487:…….…..

- Số cơ sở đại hội đại biểu: …………………            - Số cơ sở Đại hội toàn thể:………….

2. Số lượng Ban Chấp hành:        ………………..... .

- Tổng số ủy viên BCH: ……………………….; Số ủy viên BCH tái cử: …………….

- Trong đó:          + Chủ tịch: ……………………….; Số Chủ tịch tái cử: …………….……..

                 + Phó Chủ tịch: ………………….; Số phó Chủ tịch tái cử: …….……….

3. Số ủy viên BCH là đảng viên:………………….………

4. UV BCH các thời kỳ:

- Tham gia chống Pháp: ………………………….…….………

- Tham gia chống Mỹ: …………………………..……………..        

- Nhập ngũ sau 30/4/1975 đến nay: …………………………      

5. Tuổi đời các ủy viên BCH:

- Dưới 50: …………………………….              - từ 50 đến 59: …………………………..

- Từ 60 đến 65: ……………………..                - Trên 65 đến 70: ……………………….

6. Cấp bậc các ủy viên BCH:

- Thương tá, đại tá: ………………..                 - Thiếu tá, trung tá: ……………………..

- Cấp úy: ……………………………..                 - HSQ, CS: ……………………………….

- Dân quân, du kích: ………………                - Đối tượng khác: ……………………….

7. Diện bố trí của ủy viên BCH:

- Là đối tượng nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: ………………………….        - Không hưu, không phải là công chức: …………………………………………………..

- Là Công chức: ………………………………………………………………………………

8. Chức vụ cao nhất đã qua của các ủy viên BCH:

- Trong Quân đội:

+ Cấp Trung đội đến tiểu đoàn: ……………………………………………...……......... .

+ Cấp Trung đoàn, huyện đội và tương đương: ……………………………………….………;

 + Cấp Sư đoàn, tỉnh đội, Cục và tương đương: ……………………………….............;

+ Cấp QKhu, Q.Đoàn, Quân chủng,binh chủng và tương đương:………………..;

+ Cấp Tổng cục và tương đương: ……………………………………………………….;

- Ngoài Quân đội:

        + Cấp huyện và tương đương: ……………………………………………………..;

          + Cấp tỉnh và tương đương: ………………………………………………………...;

          + Cấp Cục, Vụ và tương đương: …………………………......................................;

          + Cấp Bộ, Ban và tương đương………………………………………………………....;

9. Trình độ lý luận chính trị của các ủy viên BCH:

- Chưa qua đào tạo: …………………...........  - Sơ cấp: …………………………………

- Trung cấp:        ……………………………   - Cao cấp: ……………………………….

10. Qua đào tạo chuyên ngành của các ủy viên BCH:

- Trong Quân đội:

+ Chưa qua đào tạo: ……………….…                     + Sơ cấp: ……………………………….

+ Trung cấp:       …………………….           + Đại học, cao đẳng: ………………...

+ Tiến sỹ, Thạc sỹ: ……………….….

- Ngoài Quân đội:

+ Sơ cấp: ………………………………            + Trung cấp: …………………………..

+ Đại học, cao đẳng: ………..……...               + Tiến sỹ, Thạc sỹ: …………………..

11. Tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp của các ủy viên BCH:

- Đã qua: ………………………………  - Hiện nay: …………………………….……….

12. Uy viên BCH là người dân tộc ít người:……………….………………………

13. Uy viên BCH tham gia Phật giáo, Thiên chúa giáo…: ……………………

14. Uy viên BCH là Nữ:………………       

15. Uy viên BCH được khen thưởng:

- Anh hùng LLVT:       …………………….. - Anh hùng Lao động: ……………….

- Số người được thưởng Huân, Huy chương các loại: …………………………….…;

 16. Số UVBCHbị kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cảnh cáo trở lên:

 

                                              …………………., ngày ………tháng ………năm 201…….

                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH  ……………………

 

 

 

        

MẪU SỐ 2/BCĐHVI

BÁO CÁO

KẾT QỦA BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

NHIỆM KỲ .......................................

_____________________________________________

    Tổ chức Hội báo cáo: ……………………………………

1. Tổng số Tổ chức Hội cấp huyện và tương đương:……………………………    Trong đó:

- Số huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: ……….

- Số tổ chức “487” trên cơ sở:……………………………...

2. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành:    

- Tổng số ủy viên BCH: ……………………….; Số ủy viên BCH tái cử: …………….

- Trong đó:          + Chủ tịch: ……………………….; Số Chủ tịch tái cử: …………………....

                 + Phó Chủ tịch: ………………….; Số phó Chủ tịch tái cử: ……………..

3. Số ủy viên BCH là đảng viên:………………………

4. UV BCH các thời kỳ:

- Tham gia chống Pháp: ……………………………………

- Tham gia chống Mỹ: ……………………………………..  

- Nhập ngũ sau 30/4/1975 đến nay: …………………….

5. Tuổi đời các ủy viên BCH:

- Dưới 55: …………………………….              - Từ 55 đến 59: ………………………..

- Từ 60 đến 64: ……………………..                - Từ 65 đến 69: ……………………….

- Từ 70 trở lên: ………………………  

6. Cấp bậc các ủy viên BCH:

- Thương tá, đại tá: ………………..                 - Thiếu tá, trung tá: ………………….

- Cấp úy: ……………………………..                 - HSQ, CS: ……………………………..

- Dân quân, du kích: ………………               

7. Diện bố trí của ủy viên BCH:

- Là đối tượng nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: ………………………

- Không hưu, không phải là công chức: ………………………………………………..

- Là Công chức: ………………………………………………………………………………

8. Chức vụ cao nhất đã qua của các ủy viên BCH:

- Trong Quân đội:

+ Cấp Trung đội đến tiểu đoàn: ……………………………………………………….

+ Cấp Trung đoàn, huyện đội và tương đương:  ……………………………….....

+ Cấp Sư đoàn, tỉnh đội, Cục và tương đương: ………………………………….. ;

+ Cấp QK, Q.Đoàn, Quân chủng,binh chủng và tương đương:……………… ;

+ Cấp Tổng cục và tương đương: …………………………………………….…….. ;

- Ngoài Quân đội:

        + Cấp huyện và tương đương: ……………………………………………………;

          + Cấp tỉnh và tương đương: ……………………………………………………….;

          + Cấp Cục, Vụ và tương đương: …………………………....................................;

          + Cấp Bộ, Ban và tương đương: ……………………………………………….……..;

9. Trình độ lý luận chính trị của các ủy viên BCH:

- Chưa qua đào tạo: ………………….....                   - Sơ cấp: …………………………

- Trung cấp:        ………………………..                    - Cao cấp: ……………………….

10. Qua đào tạo chuyên ngành:

- Trong Quân đội:

        + Chưa qua đào tạo: ……………                     + Sơ cấp: ………………………………….

        + Trung cấp:        ……………………..          + Đại học, cao đẳng: …………………...

        + Tiến sỹ, Thạc sỹ: …………….

- Ngoài Quân đội:

          + Sơ cấp: …………………………                      + Trung cấp: …………………….

        + Đại học, cao đẳng:…………...          + Tiến sỹ, Thạc sỹ: …………….

11. Tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp:

- Cấp ủy đã qua: ………………………….     - Cấp ủy hiện nay: …………………..

12. Uy viên BCH là người dân tộc ít người:……………………………………………..

13. Uy viên BCH tham gia Phật giáo, Thiên chúa giáo…: ………………………

14. Uy viên BCH là Nữ:………………       

15. Uy viên BCH được khen thưởng:

- Anh hùng LLVT:       ……………………   - Anh hùng Lao động: ……………….

- Số người được thưởng Huân, Huy chương các loại: …………………………………;

16. Số UVBCHbị kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cảnh cáo trở lên:...

 

                                              …………………., ngày ………tháng ………năm 201…….

                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH  ………………………………

 

 

                                                                                                          MẪU SỐ 3/BCĐHVI

BÁO CÁO

KẾT QỦA BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ

VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

NHIỆM KỲ .......................................

_____________________________________________

    Tổ chức Hội báo cáo: ………………………………………………….

1. Ban Chấp hành:

- Số lượng ủy viên BCH do đại hội quyết định: ……………….

- Ủy viên Ban Chấp Hành đã bầu: ………..; Trong đó số ủy viên BCH tái cử: ……

- Uy viên Ban Thường vụ: ………..; Trong đó số ủy viên Thường vụ tái cử: ……..

- Họ và tên Chủ tịch: …………………………………., Năm sinh: ………,Tái cử:…….

- Họ và tên Phó Chủ tịch:

+ …………………………………….., Năm sinh: ……………….,Tái cử:…..

+ …………………………………….., Năm sinh: ……………….,Tái cử:…..

2. Số ủy viên BCH là đảng viên:…………………..       

3. UV BCH các thời kỳ:

- Tham gia chống Pháp: ……………………….         ………

- Tham gia chống Mỹ: …………………………         ………           

- Nhập ngũ sau 30/4/1975 đến nay: ………………..                    

4. Tuổi đời các ủy viên BCH:

- Dưới 55: …………………………….              - từ 55 đến 59: ………………………….

- Từ 60 đến 64: ……………………..                - Từ 65 đến 69: …………………………

- Từ 70 trở lên: ………………………

5. Cấp bậc các ủy viên BCH:

- Thương tá, đại tá: ………………..                 - Thiếu tá, trung tá: …………………….

- Cấp úy: ……………………………..                 - HSQ, CS: ……………………………….

- Dân quân, du kích: ………………               

6. Diện bố trí của ủy viên BCH:

- Là đối tượng nghỉ hưu, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: …………………………         - Không hưu, không phải là công chức: …………………………………………………..

- Là Công chức: ……………………………………………………………………………….

7. Chức vụ cao nhất đã qua của các ủy viên BCH:

- Trong Quân đội:

+ Cấp Trung đội đến tiểu đoàn: …………………………………………………….;         + Cấp Trung đoàn, huyện đội và tương đương: ………………………………….;+ Cấp Sư đoàn, tỉnh đội, Cục và tương đương: …………………………………..;

+ Cấp QK, Q.Đoàn, Quân chủng,binh chủng và tương đương:………………;

+ Cấp Tổng cục và tương đương: …………………………………………………...;

- Ngoài Quân đội:

        + Cấp huyện và tương đương: ………………………………………………………;

          + Cấp tỉnh và tương đương: …………………………………………………………;

          + Cấp Cục, Vụ và tương đương: …………………………..................................... ;

          + Cấp Bộ, Ban và tương đương: …………………………………………………………;

8. Trình độ lý luận chính trị của các ủy viên BCH:

- Chưa qua đào tạo: ………………….....                   - Sơ cấp: …………………………

- Trung cấp:        ……………………………...          - Cao cấp: ……………………….

9. Qua đào tạo chuyên ngành:

- Trong Quân đội:

        + Chưa qua đào tạo: ……………                     + Sơ cấp: ………………………………….

        + Trung cấp:        ……………………..          + Đại học, cao đẳng: …………………...

        + Tiến sỹ, Thạc sỹ: …………….

          - Ngoài Quân đội:

                      + Sơ cấp: …………………………                      + Trung cấp: ……………………..

                 + Đại học, cao đẳng:…………...          + Tiến sỹ, Thạc sỹ: …………….

        10. Tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp:

        - Đã qua: …………………………………          - Hiện nay: ……………………….

          11. Uy viên BCH là người dân tộc ít người:……………………………………

          12. Uy viên BCH tham gia Phật giáo, Thiên chúa giáo…: …………………

          13. Uy viên BCH là Nữ:………………         

          14. Uy viên BCH được khen thưởng:

        - Anh hùng LLVT:         ……………………..          - Anh hùng Lao động: …………

        - Số người được thưởng Huân, Huy chương các loại: ……………………………;

          15. Số UVBCHbị kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cảnh cáo trở lên:

                                              …………………., ngày ………tháng ………năm 201…….

                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH  ………………………………

 

 

Mẫu số 5/BCĐHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TÓM TẮT LÝ LỊCH

 

1. Họ tên thường dùng: ……………………………………………….Điện thoại liên lạc: .................

2. Họ và tên khai sinh: .....................................................................................................................................

3. Chức vụ cán bộhội hiện nay: .............................................................................................................

4. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................

5. Quê quán: ...............................................................................................................................................................

6. Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................................................................

7. Dân tộc: ……………………………………………………...,Tôn giáo: .......................................................................

8. Thành phần: + Xuất thân: ……………………………………………+ Bản thân: ................................

   9. Trình độ: + Văn hoá: ........................................................... + Lý luận chính trị: ....................              

                        + Ngoại ngữ: ………………………………………………..  + Tin học: ………….…………………………

10. Ngày tham giacách mạng: .................................................................................................................

11. Nhập ngũ: …………………………….,Xuất ngũ: …………………………….,Tái ngũ: .............................

12. Ngày vào Đảng: ..........................................................., Ngày chính thức: ...............................

13. Cấp bậc, chức vụ trong Quân đội trước khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành:     

+ Ngạch công chức (nếu có):........................................................................................................................

14. Chức vụ cao nhất đã qua:  + Trong quân đội: .................................................................

                                               + Ngoài quân đội: ...................................................................

   15. Cấp uỷ Đảng cao nhất đã qua: + Trong quân đội: ..........................................................                      + Ngoài quân: .....................................................

 - Cấp uỷ đảng hiện nay: ................................................................................................................................  .....

16. Tháng, năm nghỉ hưu: .............................................................................................................................

17. Tháng, năm kết nạp hội viên Hội CCB: ................................................................................

18. Qua trường (tên trường, thời gian) trong và ngoài quân đội: ............................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

19. Khen thưởng (hình thức, lý do, thời gian): ..........................................................................

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang: .................................Anh hùng lao động: ....................

+ Huân chương các loại: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

+ Các danh hiệu vinh dự: ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

20. Kỷ luật (hình thức, lý do, thời gian): ........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

21. Họ tên, năm sinh vợ, con: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

22. Sức khoẻ, thương tật: ...............................................................................................................................

23. Tóm tắt quá trình công tác:
 

Thời gian

Cấp bậc

Chức vụ, đơn vị và

chức vụ cán bộ Hội đã qua

Chức vụ Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Tóm tắt tự nhận xét:

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

    Xác nhận của lãnh đạo Hội        ......................, Ngày ........... tháng .......... năm .............

Hoặc cơ quan Tổ chức Hội cấp tỉnh                               Người khai

                                                                                      (Ký tên)

     

MẪU SỐ 6/BCĐHVI

   HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB.....................     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          _________________________________                                                                          _________________________________________________________

                                                     …………………, ngày …….tháng ……..năm 201

 

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Ban chấp hành Hội CCB ………………………………

 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (1)……………………………….   Khóa …, ngày ….. tháng ...  năm 201… đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh ……………

- Tổng số đại biểu hoặc hội viên dự đại hội có: ……………………… đồng chí.

- Số đại biểu hoặc số hội viờn bị bác tư cách dự đại hội: …………… đồng chớ.

- Số ủy viờn BCH cấp triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian ĐH: ……… đồng chớ.

- Số đại biểu chớnh thức vắng mặt khụng cú đại biểu dự khuyết thay thế: ……. ……

- Tổng số đại biểu hoặc hội viên có mặt khi bầu: ……………  đồng chí.

- Đại hội đã biểu quyết số lượng ủy viờnBCH Hội CCB ……………………  Nhiệm kỳ  2017-2022là: …..đồng chí.

- Danh sách bầu cử Ban Chấp hànhđóđược Đại hội thông qua  gồm ……  đồng chícó tên sau:

1) …………………………………….............           2)……………………………………………………….

3) ……………………………………………..           4) ……………………………………………………….

5) ……………………………………………..           6) ……………………………………………………….

……………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………  ………………………………………………………….

……………………………………………….…………………………………………………………..

- Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm: …………...…   đồng chí(có danh sách kèm theo) do đồng chí ……………………………………  Làm Trưởng ban.

        I/ Bầu cử lần thứ nhất:

- Số phiếu phát ra: ………………………...                   - Số phiếu Thu về: ………………              - Số phiếu hợp lệ: …………………………                - Số phiếu bầu đủ số lượng: ……

- Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: …     (thiếu 1 là …. , thiếu 2 là …. thiếu 3 là …. ,…. ).

- Số phiếu không hợp lệ: ………………..

- Kết quả phiếu bầu cho từng đồng chí:

1) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

2) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

3) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

4) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

- Các đồng chí sau đây đã trúng cử vào ban Chấp hành Hội CCB

1) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

2) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

3) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

4) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

II/ Bầu cử lần thứ hai: (Nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành thì tiến hành bầu lần thứ hai, thứ tự tiến hành như bầu cử lần thứ nhất).

Đại hội đã tiến hành bầu cử ………lần, đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử.

Căn cứ kết quả bầu cử ….Lần, các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành ……………………………………….Khóa …. (nhiệm kỳ 2017-2022).

 1) ……………………………………............. 2)……………………………………………………

3) ……………………………………………..             4) ……………………………………………………

5) ……………………………………………..  6) ……………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………  ………………………………………………………….

……………………………………………….…………………………………………………………..

Biên bản này được lập thành 3 bản và thông qua đại hội ………………lúc ……giờ….. Ngày …….Tháng…….năm 201….      

                                                                     TM. BAN KIỂM PHIẾU

 TRƯỞNG BAN

 

Ghi chỳ (1)Nếu Đại hội toàn thể thỡ ghi là: Đại hộiHội Cựu chiến binh…………………. Khúa……, ngày……. Thỏng…… năm……..

   

MẪU SỐ 7/BCĐHVI

 HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN CHẤP HÀNHHỘI CCB....................                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ____________________________________                                                                                _________________________________________________________

                                                       ………………, ngày …….tháng ……..năm 201

 

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch,

Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra.

 

Hôm nay, vào hồi ……ngày ………Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh ……….Nhiệm kỳ …tiến hành phiờn họpđầu tiờnđể bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra …………………………….

- Tổng số ủy viên Ban Chấp hành là: ……………… đồng chí.

- Tổng số ủy viên Ban Chấp hành có mặt dự hội nghịlà: ……………. đồng chí.

- Hội nghị đã bầu Chủ tọa là đồng chí: ……………………………………………….

- Thư ký hội nghị làđồng chí:         -………………………….. …………………………..

 I. Bầu Ban Thường vụ.

1. Hội nghị biểu quyết số lượng Ban Thường vụ là ……….  đồng chí.

2. Danh sách bầu Ban Thường vụ được hội nghị thông qua gồm:……đồng chí    (kèm theo danh sách).

3. Hội nghị đã bầu tổ Kiểm phiếu gồm: ……  đồng chí(kèm theo danh sách) do đồng chí ……………………………………………Làm tổ trưởng.

        4. Hội nghị tiến hànhbỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: ………………………...                   - Số phiếu Thu về: ………………………..   - Số phiếu hợp lệ: …………………………                      - Số phiếu bầu đủ số lượng ……...………

- Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: ………     (thiếu 1 là …. , thiếu 2 là …., thiếu 3 là …. ,…. ).

- Số phiếu không hợp lệ: ………………..       

5. Số phiếu bầu cho từng đồng chí như sau:

1) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

2) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

3) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

4) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

- Các đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ

1) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

2) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

3) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

4) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

II/ Bầu Chủ tịch:

1. Danh sách bầu cử Chủ tịch được hội nghị thông qua là  ….  đồng chí (kèm theo danh sách).

        2. Hội nghị bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: ………………………...                   - Số phiếu Thu về: ………………………..   - Số phiếu hợp lệ: …………………………                      - Số phiếu không hợp lệ: ………………..   3. Số phiếu bầu cho từng đồng chí trong danh sách bầu cử như sau:

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

4. Đồng chí   ………………………………………  Trúng cử Chủ tịch ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh  ………………………………………    nhiệm kỳ …………………….

III/ Bầu Phó Chủ tịch:

1. Về số lượng Phú Chủ tịch: Hội nghị biểu quyết thụng qua số lượng Phú Chủ tịch là: …….. đồng chớ

2 Danh sách bầu Phó Chủ tịch được hội nghị thông qua gồm….  đồng chí (kèm theo danh sách).

        3. Hội nghị bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: ………………………...                   - Số phiếu Thu về: ………………………..   - Số phiếu hợp lệ: …………………………                      - Số phiếu không hợp lệ: ………………..   4. Số phiếu bầu cho từng đồng chí trong danh sách bầu cử như sau:

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..

5. Các đồng chí trúng cử Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh ………….   …………………………nhiệm kỳ …………là:

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

…………………………………………………………………………………………………………….

III/ Bầu Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra:

A/ bầu ban Kiểm tra

1. Hội nghị biểu quyết số lượng ủy viờnBan Kiểm tra là ………. đồng chí.

2. Danh sách bầu cử ủy viờn Ban Kiểm tra được hội nghị thông qua gồm…đồng chí. (kèm theo danh sách).

3. Hội nghị bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: ……………………….                     - Số phiếu Thu về: ………………………..     - Số phiếu hợp lệ: ………………………                        - Số phiếu không hợp lệ: ………………..     4. Số phiếu bầu cho từng đồng chí trong danh sách bầu cử như sau:

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

 5. Các đồng chí trúng cử vào Ban Kiểm tra

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ………… %

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

B/ Bầu Trưởng ban Kiểm tra.

1. Danh sách bầu Trưởng ban Kiểm tra được Hội nghị thông qua là…. đồng chí(kèm theo danh sách)

2. Hội nghị bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: …………………………- Số phiếu Thu về: ………………………..      - Số phiếu hợp lệ: ………………………     - Số phiếu không hợp lệ: ………………..       3. Số phiếu bầu cho từng đồng chí trong danh sách bầu cử như sau:

- Đồng chí: ………………………………………..được ……………….  Phiếu= ……… %

- ……………………………………………………………....

4. Đồng chí: ………………………………………đã trúng cử là Trưởng ban Kiểm tra.

Biên bản này đã được hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu                 chiến  binh nhiệm kỳ …………Nhất trí thông qua hồi … giờ…… Ngày ……Tháng…….năm 201…. 

                                                                     TM. TỔ KIỂM PHIẾU

 TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

MẪU SỐ 8/BCĐHVI

     HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CCB......................     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Lần thứ: …………                                       ---------------------------------------

                                                     …………………, ngày …….tháng ……..năm 201

 

BIÊN BẢN BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

 Hội CCB ………………………… lần thứ…..

 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (1)………………………………  Khóa …, ngày…..tháng .... năm 201…đã tiến hành bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh ……… …………….. lần thứ ………….

- Tổng số đại biểu dự đại hội có: ………………………      đồng chí.

- Tổng số đại biểu có mặt lỳcbầu cử: …………………….đồng chí.

- Số lượng đại biểu được phân bổ cho ……………Hội là: ………… đồng chí.

- Đại hội đó biểu quyết số lượng đại biểu dự khuyết là: …………... đồng chớ.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội cấp trờn  gồm …….. đồng chớ cú tờn sau:

1) …………………………………….............           2)……………………………………………………….

3) ……………………………………………..           4) ……………………………………………………….

5) ……………………………………………..           6) ……………………………………………………….

……………………………………………….………………………………………………………….

……………………………………………….

- Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm: …………..  đồng chí(có danh sách kèm theo) do đồng chí ……………………………………………………….   Làm Trưởng ban.

I/ Bầu cử lần thứ nhất:

- Số phiếu phát ra: ………………………..       

- Số phiếu Thu về: ………………………..       

- Số phiếu hợp lệ: …………………………

- Số phiếu bầu đủ số lượng ……: ……….

- Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: ……  (thiếu 1 là …. , thiếu 2 là …. , thiếu 3 là …,…)

- Số phiếu không hợp lệ: ………………..       

- Kết quả phiếu bầu cho từng đồng chí:

1) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

2) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

3) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

4) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

- Các đồng chí sau đây đã trúng cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh ………………………

1) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

2) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

3) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

4) Đồng chí: ………………………………………..          được ……………….  Phiếu= ………… %

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

           ………………………………………………………….

II/ Bầu lần thứ hai: (Nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số đại biểu trúng cử đi dự đại hội Hội Cựu chiến binh …………………………..lần thứ …. Thì tiến hành bầu lần thứ hai, thứ tự tiến hành như bầu cử lần thứ nhất).

Đại hội đã tiến hành bầu cử ……. Lần, đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử.

Phiếu hợp lệ ………………(…………%); Phiếu không hợp lệ …………… (…………%).

III/ Bầu đại biểu dự khuyết (nếu cú):

- Ghi kết quả những đồng chí trúng đại biểu dự khuyết từ bầu cử đại biểu chớnh thức.

-Bầu đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh ………………… (các bước tiến hành như khi bầu cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội CCB ….. …. …..   ở trờn).

Biên bản này đã được Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh …………………………… biểu quyết thông qua.

         

                                                                                  TM. BAN KIỂM PHIẾU

                                                                           TRƯỞNG BAN

 

Ghi chỳ(1): Nếu Đại hội toàn thể thỡ ghi là  Đại hộiHội Cựu chiến binh…………………… Khúa……, ngày……. Thỏng…… năm……..

 

 BẢN MẪU

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             --------------------------------------                                              ------------------------------------------------------------------------------

Số:           /CV – CCB            …………………., ngày …….. thỏng ……. Năm ………..

V/v giới thiệu nhõn sự

BCH ……….... Hội ……”

                                      

                           Kớnh gửi: đồng chớ …………………………………………………………..….

                                                          ……………………………………………………………....

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ …….. Ban Chấp hành  ……………… (Khúa ….) về đề ỏn xõy dựng Ban Chấp hành …………………… nhiệm kỳ …….. ; căn cứ vào tiờu chuẩn, cơ cấu ủy viờn Ban Chấp hành ……………. Hội, đó được Hội nghị thống nhất.

 Đề nghị đồng chớ cho biết ý kiến của đồng chớ cú tỏi cử hoặc khụng tỏi cử Ủy viờn Ban Chấp hành ………………………………. Nhiệm kỳ ……… . Nếu đồng chớ khụng tỏi cử thỡ giới thiệu đồng chớ nào tham gia Ban Chấp hành ………………………. Nhiệm kỳ ……. Và giữ chức vụ gỡ ? (Theo mẫu phiếu gửi kốm)

Phiếu giới thiệu đề nghị đồng chớ gửi trực tiếp về tiểu ban nhõn sự Đại hội trước ngày …………………………………………. .

 

                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH …………. HỘI

                                                                              CHỦ TỊCH

 

                                                                                                        

BẢN MẪU

 

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

------------------------------------------------------------------------------

 

PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

BANCHẤP HÀNH …………………… HỘI CỰU CHIẾN BINH …………………….

Nhiệm kỳ  ………..

 

                 Kớnh gửi:    Tiểu ban nhõn sự Đại hội …………………………….

                                                             Hội Cựu chiến binh…………………………………….

 

1)            Tỏi cử ủy viờn Ban Chấp hành ………………………………

Họ tờn: …………………………………….. ;thỏng năm sinh: ………………………………………..

Chức vụ hiện nay: …………………………………………………………………………………………

 

2)            Giới thiệu đồng chớ mới tham gia Ban Chấp hành thay thế (nếu khụng tỏi cử).

Họ tờn: ………………………………………; tháng, năm sinh: ……………………………………….

Chức vụ cụng tỏc hiện nay:……………………………………………………………………………..

Dự kiến giữ chức vụ nhiệm kỳ tới: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..

 

 

                                              ……………………, ngày ……. Thỏng …….. năm ………

                                                                                                             NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                           (Ký tờn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Hướng dẫn đề cương Nghị quyết Đại hội

    HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ĐẠI HỘI  ..............................LẦN THỨ …..             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   _________________________________                                                                                _________________________________________________________

                                                                  ………………, ngày ……tháng ……năm 201

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ………………………………… NHIỆM KỲ ………..

       

Ngày .................... Đại hội ...........................................lần thứ ..........nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành với tinh thần ....................................................................................(chủ đề của Đại hội do BCH triệu tập xác định).

Tham dự Đại hội có .....................đại biểu (hội viên)...................................................................

Đại hội được đón đồng chí....................................................và các đồng chí........................ tới dự, chỉ đạo Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiệnNghị quyết Đại hội .............. nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh ...............tại Đại hội ....................; Đại hội đã thảo luận bỏo cỏo chớnh trị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trờn trực tiếp..

Trên tinh thần đó, Đại hội ..........................................lần thứ ..........nhiệm kỳ 2017-2022

 

QUYẾT NGHỊ

            

I- Thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội Cựu chiến binh........................... Cụ thể:

(Nêu khái quát những đánh giá chung về thành tích, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân trong báo cáo chính trị đã được Đại hội nhất trí và kết luận của Đoàn Chủ tịch)

II- Thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiệnnhiệm vụtrong nhiệm kỳ 2017-2022

1. Phương hướng chung

(Nêu phương hướng chung trong báo cáo chính trị mà Đại hội thảo luận nhất trí và Đoàn Chủ tịch kết luận)

2. Chỉ tiêu

(Nêu các chỉ tiêu chính trong báo cáo chính trị đã nêu và được Đại hội nhất trí theo kết luận của Đoàn Chủ tịch)

2.1. .........................................................

2.2. .........................................................

2.3. ........................................................

2.4. ........................................................

2.5. .......................................................

........................................

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

(Nêu những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong báo cáo chính trị được Đại hội nhất trí hoặc bổ sung mà Đoàn Chủ tịch đã kết luận)

3.1. ......................................................

3.2. ......................................................

3.3. .......................................................

3.4. .......................................................

3.5. ........................................................

...........................................

III- Về kết quả bầu cử

1) Đại hội đã quyết nghị số lượng uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022  là ..........đồng chívàtín nhiệm bầu .................. đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh ............................................. khoá ..........nhiệm kỳ 2017-2022

2) Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu .........................................................gồm ..........đại biểu chính thức và ..........đại biểu dự khuyết.

Đại hội giao cho Ban chấp hành ....................................................................khoá ..........nhiệm kỳ 2017-2022 hoàn thiện Nghị quyết để ban hành; xây dựng chương trình và kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyếtvà đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

***

Đại hội Hội Cựu chiến binh ........................................................................lần thứ ..........nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

                                      ĐẠI HỘI (ĐẠI BIỂU) HỘI CCB................................................

          

 

RIÊNG MẪU TRÍCH NGANG MỞ THEO HỆ   Excel

 

 

 
Designed by TLO