Trang chủ Kinh Tế Công văn chỉ đạo của Thường trực Hội CCB TP về việc triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Công văn chỉ đạo của Thường trực Hội CCB TP về việc triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 09:00

                                                                 Kính gửi: Thường trực Hội Cựu chiến binh 24 quận, huyện.

 

Ngày 28/7/2016, Hội Cựu chiến binh Thành Phố đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành Phố  tại văn bản số: 338 /CTPH.HCCB-SNN.PTNT.

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động trên, Thường trực Thành hội đề nghị Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận, huyện trực thuộc nghiên cứu các nội dung hợp tác ;

đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị  chức năng liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó tập trung chú trọng xác định nội dung công việc cụ thể, phù hợp và khả thi. Ký kết với Phòng Kinh tế  quận huyện về chương trình phối hợp. Tổ chức tuyên truyền và phối hợp công tác tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên CCB tham gia các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực về nông  nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Giao cho Ban kinh tế Thành hội là cơ quan thường trực theo dõi tình hình thực hiện chương trình phối hợp hoạt động. Định kỳ 6 tháng, 1 năm phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố chuẩn bị nội dung để tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, sửa đổi bổ sung các điểm cần thiết và bàn  kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

 

                                                                KT.CHỦ TỊCH

                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                   Trần Đình Hạng

 
Designed by TLO