Trang chủ Kinh Tế CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI CỰU CHIẾN BINH VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ Giai đoạn 2016-2020

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI CỰU CHIẾN BINH VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ Giai đoạn 2016-2020
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 08:57

Căn cứ kết luận số 97-KL/TW ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X ) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Căn cứ văn bản số 2980/ CTPH-BNN-CCB ngày 14 tháng 5 năm 2016 về Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Căn cứ công văn số 109/CV-CCB ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giũa Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2016- 2020.

Để đáp ứng các yêu cầu về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh  Thành phố thống nhất ký kết: Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

I.MỤC ĐÍCU, YÊU CẤU:

1.Mục đích:

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên CCB và nông dân tiếp tục tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-Hỗ trơ, tư vấn, động viên CCB và nông dân thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến trên địa bàn nông thôn.

-Tạo điều kiện cho hội viên CCB tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án kinh tế có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn sinh sống , tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia của hội viên CCB và nông dân

2.Yêu cầu:

-Chương trình phối hợp đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện củng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các nội dung, chương trình phối hợp được cụ thể hóa hàng năm và triển khai thống nhất, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng thời điểm và đặc thù của từng khu vực và đối tượng dân cư.

II.NỘI DUNG PHỐI HỢP:

1.Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

a)Hai bên tăng cường phối hợp và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tới hội viên hội CCB những vấn đề vế phát triển nông nghiệp, thôn thôn và nông dân thông qua sinh hoạt chi hội CCB, câu lạc bộ Cựu quân nhân tại cộng đồng, trọng tâm là:

-Phổ biến, cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, nâng cao đời số tinh thần, vật chất của cư dân nông thôn

-Tuyên truyền các Hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp để hội viên CCB và nông dân biết để chủ động tham gia hội nhập, đem lại hiệu quả kinh tế cho đất nước, như Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU ( EVFTA)…

-Mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Chương trình giảm nghèo bền vững ở nông thôn, các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

b)Trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau về các mô hình kinh tế  nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, các kinh nghiệm quản lý, gương người tốt, việc tốt về nông nghiệp để phát triển nhân rộng.

c)Tổ chức diễn đàn, tập huán, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, đối thoại chính sách có cự tham gia của CCB

d)Tổ chức, biên soạn, in ấn  các tài liệu truyền thông phổ biến kiến thức về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông của ngành nông nghiệp và của Hội Cựu chiến binh từ Trung ương đến cơ sở.

2. Phối hợp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp- nông thôn:

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh các cấp được tham gia các chương trình, dự án kinh tế do ngành nông nghiệp thực hiện.

-Hội Cựu chiến binh tích cực nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng , trồng rừng theo các chương trình dự án của Nhà nước , đi đầu trong việc trồng các loài cây bản địa, nhận thầu khoán mặt nước , đầm hồ để phát triển nuôi trồng thủy sản.

-Phát triển nghề chăn nuôi, trồng trọt trong hội viên Hội Cựu chiến binh  theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần cùng địa phương hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có sức cạnh tranh cao, phục vụ nhu cầu tiêu dung trong nước và xuất khẩu. Hội viên Hội Cựu chiến binh cùng với nhân dân phát triểm mạnh mẽ các trang trại nông lâm kết hợp, các vườn đồi đặc sản, góp phần cùng địa phương hình thành những vùng sản xuất an toàn, công nghệ cao. Tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn, nhất là các làng nghề (các huyện vùng ven). Đi đầu thực hiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Phối hợp triển khai công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn  theo hướng giảm nghèo nhanh và bền vững. Tích cực phòng chống, giảm nhẹ và khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh  gây ra trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho Cựu chiến binh và người dân, đạt mức thu nhập tối thiểu trở lên theo quy định của vùng.

3.Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp:

a) Hội Cựu chiền binh:

- Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia vận động thực hiện dồn điền đổi thửa để đầu tư mở rộng sản xuất, tích tụ ruộng đất , tổ chức sản xuất theo mô hình mẫu lớn, tập trung  đem lại hiệu quả kinh tế cao theo quy hoạch và kế hoạch của địa phương

-Khuyến khích, hỗ trơ thu hút, liên kết các doanh nghiệp, hợp tác xã , trang trại, gia trại do Cựu chiến binh làm chủ. Vận động Cựu chiến binh xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong các lãnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tạo điều kiện cho hội viên CCB sinh sống ở vùng nông thôn nhất là các vùng khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp có đủ điều kiện chuyển nghề và xuất khẩu lao động. Hai bên phối hợp phát triển công nghiệp dịch vụ nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa nhất là các làng nghề, các khu vực sản xuất tập trung có sức cạnh tranh cao, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

4.Ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào hoạt động sản xuất và dịch vụ trong nông nghiệp:

-Hai bên phối hợp đầu tư mở rộng ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thông qua các mô hình cụ thể, các cơ sở sản xuất, dịch vụ của Cựu chiến binh. Trong đó tập trung các chuyển giao ứng dụng công nghệ nhân giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm…Công nghệ sinh học dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân vi sinh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh. Các công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến chống tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Chú trọng công nghệ tưới tiêu, các giải pháp cung cấp nước ngọt, nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt. Các thiết bị nông nghiệp có tính đồng bộ cao, sử dụng năng lượng tái tạo. Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông phổ biến các kiến thức khoa học và công nghệ cho hội viên CCB và nông dân

- Phối hợp tổ chức đào tạo , bồi dưỡng hội viên CCB phục vụ hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học- công nghệ tại các vùng nông thôn. Đào ttạo, tập huấn nâng cao năng lực trình độ quản lý cán bộ CCB quản lý dự án  cho hội viên CCB trong sản xuất nông nghiệp, hình thành mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên ở địa phương. Phát hành các ấn phẩm tài liệu kỹ thuật và quản lý kết hợp với xây dựng mô hình trình diễn , chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, kinh tế hợp tác xã , phát triển ngành nghề truyền thống, nghề mới.

5-Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, HTX , trang trại do CCB làm chủ trong lãnh vực nông nghiệp và nông thôn.:

Hai bên phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời  điều chỉnh các chế độ chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. HTX, trang trại, gia trại do CCB làm chủ hoạt động và phát triển theo pháp luật.

Thông tin các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông thôn cho các mô hình kinh tế do CCB làm chủ

Thông tin kịp thời những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai…tạo điều kiện cho HTX , tổ hợp tác tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực vào đời sống xã hội.

III.TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

1.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

-Tồ chức phổ biến Chương trình phối hợp hoạt động này đến các đơn vị trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

-Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Cựu chiến binh để tạo điều kiện cho hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia tích cực vào các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn.

-Chỉ đạo Trung tâm khuyến nông phối hợp với các cấp Hội Cựu chiến binh để xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức các cuộc tập huấn kỹ thuật, thường xuyên cung cấp ấn phẩm, tài liệu khoa học kỹ thuật cho các cấp Hội Cựu chiến binh.

-Phối hợp nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, động viên Cựu chiến binh tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn,

2.Hội Cựu chiến binh Thành phố:

-Tổ chức quán triệt Chương trình phối hợp hoạt động này đến Hội Cựu chiến binh các cấp và hội viên Hội Cựu chiến binh Thành phố.

-Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham gia các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Mỗi đơn vị phân công một đồng chí trong Ban lãnh đạo để chỉ đạo Chương trình phối hợp.

2. Đơn vị thường trực thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động:

-Hội Cựu chiến binh Thành phố: Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Thành phố

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi cục Phát triển nông thôn.

Các đơn vị thường trực căn cứ vào Chương trình phối hợp này, hàng năm phối hợp xâydựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo hai bên để triển khai thực hiện.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm Hội Cựu chiến binh Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung những điểm cần thiết và bàn kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

3.Hai bên chỉ đạo hệ thống của mỗi bên ở địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hoạt động để thực hiện tốt các nội dung liên tịch mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất.

4.Vì mục tiêu phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế cụa Hội Cựu chiến binh Thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Thành phố đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo. chỉ đạo và tạo điều kiện  để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Thành phố thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động này.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   28    tháng  07   năm 2016.

 

TM.BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH TP.HCM                       SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                        CHỦ TỊCH                                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

           NGUYỄN VĂN CHƯƠNG                                            NGUYỄN PHƯỚC TRUNG

 
Designed by TLO