Trang chủ Kinh Tế HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Công tác chăm lo đời sống hội viên- những kết quả đáng tự hào

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Công tác chăm lo đời sống hội viên- những kết quả đáng tự hào
Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 11:16

1.Đặc điểm, tình hình:

Khi những người lính Bộ đội Cụ Hồ rời quân ngũ trở về với đời thường, họ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình trên nhiều lĩnh vực công tác của xã hội; Góp phần tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ … phát triển kinh tế xây dựng đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ nhiều năm qua, công tác chăm lo, nâng cao đời sống hội viên luôn được các cấp hội ở TPHCM quan tâm thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kể từ khi Chương trình xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, của Thành Phố Hồ Chí Minh ra đời là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân; là nguồn sinh khí mới giúp cho hộ nghèo trong đó có hội viên CCB nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống xóa được đói, giảm được nghèo phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. 

2. Chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác giảm nghèo tăng hộ khá:

- Hội Cựu chiến binh TP.HCM là một thành viên của Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố.

- Có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các dự án thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố.

- Xây dựng nội dung kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá theo nghị quyết của thành ủy, kế hoạch mục tiêu của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố trong hội viên CCB theo từng giai đoạn;

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các dự án để thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; các chính sách hỗ trợ chăm lo cho người nghèo về vốn tín dụng, tay nghề, các chính sách ưu đãi xã hội: y tế, giáo dục, nhà ở cho hội viên ...;

- Tổng hợp báo cáo về Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban chỉ đạo giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố về các hoạt động của chương trình trong các cấp Hội CCB, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện chương trình giảm nghèo cho từng giai đoạn trong hội CCB các cấp;

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 1 (1992 – 2003) theo tiêu chí bình quân 3.000.000 đ/người/năm.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V đưa ra nội dung nhiệm vụ của Thành phố là: “từng bước thu hẹp dần số hộ nghèo, bằng việc tạo điều kiện vật chất để mở mang sản xuất, làm dịch vụ, mở rộng và quản lý tốt các hoạt động từ thiện để giúp đỡ người tàng tật, cô đơn, trẻ mồ côi, người nghèo …”

Thực hiện chủ trương của Thành ủy: năm 1992 hội viên cựu chiến binh thành phố có 17.000 hội viên. Trong đó có 5.950 hộ hội viên nghèo chiếm tỷ lệ = 35 %. Quá trình phấn đấu bằng nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, thành phố, các địa phương, sự hỗ trợ của Thường trực Hội CCB các cấp, của các nhà hảo tâm và sự nỗ lực của hội viên. Đến cuối năm 2003 số hội viên nghèo đã giảm xuống còn 192 hộ = 0,04 % .

2. Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2 (2004 – 2010) theo tiêu chí bình quân 6.000.000 đ/người/năm.

Thực hiện tiêu chí này, Hội CCB thành phố có nghị quyết lãnh đạo đề ra kế hoạch chỉ tiêu, các giải pháp biện pháp phấn đấu quyết liệt. Với sự tích cực hoạt động của các cấp hội trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp. Công tác xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2 sớm hoàn thành chỉ tiêu của Thành phố đề ra. Năm 2004 tổng số hộ hội viên CCB thành phố có 50.865 hộ. Trong đó có 1.820 hộ nghèo chiếm tỷ lệ = 3,57 %. Đến cuối năm 2008 số hộ Hội viên nghèo còn 22 hộ = 0,04 %. Như vậy Hội CCB thành phố cơ bản đã xóa hết nghèo trong hội viên CCB góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố trước hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần VIII đề ra.

3. Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 3 (2009 – 2015) theo tiêu chí bình quân 12.000.000 đ/người/năm.

Phát huy những thành tích đã đạt được Thành ủy và UBND TP.HCM đã đề ra chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá (2009 - 2015).  BCH Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố lần thứ V (2012 – 2017) thể hiện sự quyết tâm xóa nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên là một trong những nội dung quan trọng cần phải thực hiện quyết liệt trong nhiệm kỳ. Chính vì vậy từ Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban thường trực Thành Hội và các cấp Hội quận, huyện, phường, xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, với tinh thần quyết tâm cao nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống hội viên, góp phần phát triển kinh tế, làm giàu cho thành phố, cho đất nước. Kết quả thành tích đạt được như sau:

- Năm 2009 tổng số hội viên có 59.545 hộ sau khi khảo sát hộ nghèo theo tiêu chí mới 12.000.000 đ/người/năm. Hội viên CCB thành phố có 5.883 hộ nghèo chiếm 9,88 %.

- Cuối năm 2013 hội viên CCB nghèo toàn thành phố giảm được 5.877 hộ xuống còn 56 hộ chiếm tỷ lệ = 0,09 %. Như vậy giai đoạn 3 (2009-2015) Hội CCB thành phố tiếp tục hoàn thành mục tiêu trước hạn 2 năm. Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Tiêu chí bình quân 12.000.000 đ/người/năm.

4. Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 3 (2009 – 2015) Thành phố nâng chuẩn nghèo (2014 – 2015) theo tiêu chí bình quân 16.000.000 đ/người/năm. Hộ cận nghèo theo tiêu chí 21.000.000 đ/người/năm.

Trong giai đoạn này Ủy Ban nhân dân Thành  phố Hồ Chí Minh đề ra chủ trương:

    “Tập trung cải thiện và từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố, ưu tiên người nghèo là người dân tộc thiểu số, không để tái nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp và các nhóm dân cư trong xã hội, giữa nội và ngoại thành”

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra:

Tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ hội viên, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, Động viên giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, tham gia tích cực có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương (trích NQ Đại hội CCB TP nhiệm kỳ V).

Phát huy thành tích đã đạt được trong các giai đoạn, từ những bài học kinh nghiệm rút ra được. Hội CCB thành phố có kế hoạch chỉ đạo quyết liệt Hội Cựu chiến binh các cấp, phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể mà đặc biệt tận dụng các ưu đãi của nhà nước, xã hội hóa công tác giảm nghèo tăng hộ khá. Đặc biệt là động viên các hội viên là những doanh nghiệp, doanh nhân giúp công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế khá. giỏi.

Đầu năm 2014 tổng số có 64.655 hội viên/62.553 hộ hội viên trong đó có 2064 hộ hội viên nghèo = 3,29 %. Hộ cận nghèo có 3286 hộ = 5,34 %.  Đến 30 tháng 6 năm 2015 số hộhội viên nghèo giảm còn 76 hộ = 0,09 %; Hộ cận nghèo giảm còn 1037 hộ = 1,6 %. Như vậy Hội Cựu chiến binh thành phố cơ bản xóa hết nghèo, giảm hộ cận nghèo trong hội viên Cựu chiến binh về trước chương trình trong 2 năm (2014 – 2015) của thành phố 6 tháng.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ:

Để đạt được kết quả giảm nghèo nêu trên, xuyên suốt trong 23 năm qua Hội Cựu chiến binh thành phố luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ và thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch "Trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" "Thương binh tàn nhưng không phế". Các tổ chức Hội luôn động viên hội viên CCB với bản lĩnh và ý chí quyết tâm của người lính khi về với đời thường không cam tâm với số phận, dũng cảm đứng lên đùm bọc lẫn nhau lao vào mặt trận mới không kém phần gay go và phức tạp, đó là mặt trận "xóa đói, giảm nghèo". Hội xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước để làm cho xã hội ta được lành mạnh hơn, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Điển hình trong công tác chăm lo cho hộ nghèo của Hội CCB Thành phố đó là: Thường trực Hội CCB Thành phố ban hành kế hoạch số 145/KH-CCB ngày 4/10/2010 Hướng dẫn hội CCB cơ sở khảo sát nắm chắc nhu cầu, điều kiện để phấn đấu của các hộ nghèo vươn lên hết nghèo. Vận động, nắm khả năng hỗ trợ của các doanh nghiệp về vốn, trang bị làm ăn, việc làm … Cộng với các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, địa phương. Tổ chức đối thoại với hộ nghèo lấy cấp quận, huyện làm đầu mối chủ trì. Đây là việc làm thiết thực, hiệu quả, được Cấp ủy, chính quyền địa phương rất ủng hộ, biểu dương Hội CCB. Trong những lần tổ chức đối thoại thành phần gồm: mời Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận, Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo tăng hộ khá, các ban ngành, Ngân hàng Chính sách – Xã hội, Trung tâm dạy nghề, Qũy hỗ trợ CCB nghèo, Công ty, Xí nghiệp trên các địa bàn tham gia... Được nghe hội viên CCB nghèo phản ảnh tình hình, tâm tư nguyện vọng để xóa nghèo. Qua đó đã xã hội hóa được công tác chăn lo cho người nghèo, huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, cơ quan hỗ trợ như: ai cần vốn? ai cần việc làm? ai cần nhà ở ? ai cần bảo hiểm y tế hay học bổng v.v...để có kế hoạch biện pháp hỗ trợ ngay cho từng hộ nghèo. Nội dung đối thoại này đã thu được rất nhiều thành quả trong công tác giảm nghèo.

Đặc biệt thường trực Hội CCB thành phố đã năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm. Đề xuất và được UBND Thành phố quyết định cho thành lập “Qũy hỗ trợ CCB nghèo” ra mắt ngày 10 tháng 4 năm 2010. Quỹ hỗ trợ CCB nghèo ra đời đã góp phần quan trọng trong hỗ trợ CCB nghèo phấn đấu vươn lên hết nghèo, phát triển kinh tế khá giỏi.

V. CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO:

1. Xây nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa:

a.     Hội viên đóng góp:

-       Xây nhà tình nghĩa được: 490 căn

-       Xây nhà tình thương được: 1005 căn

-       Sửa chữa chống dột được: 397 căn 8 với tổng kinh phí = 22,697 tỷ đồng

b.     Do Hội vận động các nhà hảo tâm, Doanh nghiệp… đóng góp:

-       Xây nhà tình nghĩa được: 502 căn

-       Xây nhà tình thương được: 810 căn

-       Sửa chữa chống dột được: 477 căn

* Tổng kinh phí = 27,434 tỷ đồng

2. Phong trào góp vốn giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế:

- Phong trào này bắt nguồn từ hội viên cựu chiến binh huyện củ chi đã có tính lan tỏa trong các tổ chức của toàn thành hội. Nguồn vốn do Hội viên góp cho vay không lấy lãi hoặc đầu tư cây giống, vật nuôi, phương tiện làm ăn giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế hết nghèo và làm giàu chính đáng. Số vốn bằng tiền và hiện vật quy thành tiền ban đầu là nhỏ lẽ, nhưng đến cuối năm 2007 số vốn lên đến 11,5 tỷ.

Từ đó đến nay hàng năm luân chuyển và duy trì từ 15 tỷ  đến 17 tỷ. Có năm lên gần 20 tỷ. Đặc biệt có doanh nhân đưa ra 1 tỷ đồng cho hội viên CCB của 5 huyện ngoại thành mượn luân chuyển trong 2 năm không lấy lãi.

3. Đóng góp quỹ hỗ trợ vì người nghèo được: 15,456 tỷ

4. Đóng góp quỹ vì trường sa thân yêu, vì tuyến đầu tổ quốc được: 14,342 tỷ

5. Đóng góp hỗ trợ đồng bào vũng bão lụt được: 16,765 tỷ

6. Đóng góp quỹ khuyến học (học bổng) được: 8,5 tỷ

7. Đóng góp hỗ trợ quỹ chất độc da cam và các hỗ trợ khác được: 9,45 tỷ

8. Hiến đất làm đường, xây dựng các công trình công cộng, trong xây dựng nông thôn mới được 40.500 m2 đất thành tiền gần 45 tỷ đồng.   

9. Giải quyết và giới thiệu việc làm: Đối tượng là hội viên CCB, quân nhân xuất ngũ và các đối tượng khác trong cộng đồng dân cư được: 57.562 việc làm.

10. Tặng quà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách = 9,51 tỷ đồng.

11. Qũy Hỗ Trợ CCB nghèo Thành phố:

Được UBND Thành phố quyết định cho thành lập từ ngày 21/12/2009 và chính thức ra mắt ngày 18/4/2010. Từ đó đến nay đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo cho hộ nghèo gặp khó và các gia đình chính sách không những trong thành phố mà còn giúp được cho nhiều địa phương bạn cụ thể:

. Chương trình xây nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa = 404 căn trị giá = 10,3 tỷ

. Chương trình hỗ trợ xe lăn = 33.279 xe trị giá = 39 tỷ đồng

. Chương trình học bổng =2500 xuất trị giá = 3,5 tỷ cho con CCB ở TP và Long An

. Chương trình xã hội từ thiện khác như: ủng hộ biển đảo Trường sa, bão lụt, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, xây trường học, nhà dưỡng lão, chương trình nước sạch  trị giá 11 tỷ đồng.

* Tổng cộng

* Quỹ hỗ trợ CCB Nghèo đã hỗ trợ được63,8 tỷ đồng

* Hội CCB đóng góp đươc 158,22 tỷ đồng

* Vận động quyên góp được 27,434 tỷ đồng

* Giải quyết và giơi thiệu được 57.562 việc làm

12. Công tác ủy thác vay vốn tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội:

Từ năm 2002 đến năm 2004 số dư nợ = 14,326 tỷ giúp cho 2046 hội viên nghèo vay. Đến thời điểm 30/6/2015 số dư nợ tăng trưởng dư nợ lên 411 tỷ đồng giúp cho 23.007 hộ nghèo được vay vốn, trong đó có 1.777 hộ hội viên được vay vốn để phát triển kinh tế.

VI. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO:

Ngày tháng, số quyết định khen thưởng

Mức khen thưởng

Lý do khen thưởng

Cấp khen thưởng

QĐ Số: 602/QĐ-CTN Ngày 20/9/2002

Huân chương Lao động Hạng Nhì

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác                                (1997 – 2001)

Chủ Tịch Nước

QĐ Số: 1934/QĐ-CTN Ngày 11/12/2009

Huân chương Lao động Hạng nhất

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác                      (2004 – 2008)

Chủ Tịch Nước

QĐ Số: 914/ MTTW-KT ngày 4/5/2011

Bằng khen

Tích cực tham gia cuộc vận động vì người nghèo (2000-2010)

Uỷ Ban TW- MTTQ Việt Nam

QĐ Số:23/QĐ-UBMT - BTT ngày 2/2/2012

Bằng khen

Tích cực tham gia cuộc vận động Cứu trợ đồng bão lụt

UB MTTQ Việt Nam TP, Hồ Chí Minh

QĐ Số:72/QĐ-UBMT - BTT ngày 1/4/2014

Bằng khen

Tích cực tham gia cuộc vận động vì người nghèo năm 2013

UBMTTQ Việt Nam TP, Hồ Chí Minh

BAN KINH TẾ-ĐỜI SỐNG
HỘI CCB TP.HCM

 

 

 
Designed by TLO